ID: 2020632

Autorizačná skúška

Detaily skúšky
Typ skúšky: ASI
Názov skúšky: Autorizačná skúška
Región SKSI: Bratislava
Popis skúšky:

Náhradný termín skúšky namiesto pôvodného plánovaného termínu v júni 2020.
(pozn. skúšky sa budú konať pri dostatočnom počte prihlásených uchádzačov pre jednotlivé kategórie, ktorí odovzdajú kompletné doklady)

 

Autorizácia je podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov rozhodnutie o zapísaní žiadateľa do zoznamu autorizovaných stavebných inžinierov na základe získania alebo uznania odbornej kvalifikácie potrebnej na výkon regulovaného povolania - autorizovaný stavebný inžinier.

Do zoznamu sa zapíše osoba, ktorá splnila zákonom stanovené podmienky vzdelania, odbornej praxe, úspešne vykonala autorizačnú skúšku a zložila sľub.

 

Autorizácia je podmienkou na získanie oprávnenia na výkon vybraných činností, ktorých výsledok má vplyv na ochranu verejných záujmov vo výstavbe, pod ktoré patrí aj projektová činnosť v súlade so stavebným zákonom.

Na autorizačnej skúške uchádzač preukazuje svoje teoretické vedomosti, praktické skúsenosti, tvorivé schopnosti a znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem potrebných na výkon regulovaného povolania.

 

Upozornenie:

V prípade neúplného alebo nepravdivého vyplnenia online prihlášky a požadovaných príloh (t.zn. ak nebudú po obsahovej a formálnej stránke správne a kompletné), bude uchádzač vyradený zo skúšok na vybraný termín z dôvodu nesplnenia požadovaných podmienok!

Podrobnosti konania Miesto konania
Začiatok registrácie: 30.06.2020 Názov: Regionálna kancelária SKSI Bratislava
Koniec registrácie: 28.07.2020 Ulica a č.d.: Mýtna 29
Skúška prebieha od: 25.08.2020 PSČ: 811 07
Skúška prebieha do: 27.08.2020 Mesto: Bratislava
Maximálny počet účastníkov: 40
Aktuálny počet účastníkov: 3
Odborný garant: prof. Ing. Anton Puškár, PhD.
Poznámka: Náhradný termín skúšky namiesto pôvodného plánovaného termínu v júni 2020.
Stav skúšky: Prebieha prihlasovanie
Cena skúšky Prílohy
Základná suma:
Znížená suma:
Zľava v %:
Poznámka:
400.00 €    (*)
200.00 €    (**)
0.00 %
(*) výška úhrady za skúšku pre jednu podkategóriu
(**) Výška úhrady v prípade ďalšej skúšky za rozšírenie o jednu podkategóriu

Výška všetkých poplatkov:
http://www.sksi.sk
10-1-C - Doklad o dosiahnutom vzdelaní - diplom + vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške (úradne overená kópia)
10-2-A - Register trestov nie starší ako 3 mesiace (originál)
32-1-D - Záznamník odbornej praxe a zoznam projektov (na tlačive SKSI) - platné od roku 2019
32-2-A - Katalóg prác - portfólio
32-3-A - Evidenčná karta pre kategórie A1 a A2
32-3-D - Žiadosť o posúdenie vzdelania pre autorizáciu - platné od roku 2019
Dokumenty na stiahnutie
Autorizačný a skúšobný poriadok
Podmienky na skúšku
Kontakty / informácie
Kontaktná osoba komory: Ing. Ingrid Mokošová, 0906/101920, 0901/914575, sksiba@sksi.sk
Doplňujúce informácie:
POSTUP pri prihlásení na skúšku:
1.) vyplniť ON-LINE prihlášku + vložiť PRÍLOHY
- v on-line prihláške si označíte požadovanú/é odbornosť/i
- vložíte všetky PRÍLOHY s požadovaným obsahom, naskenované vo formáte PDF
- vypíšete osobné a fakturačné údaje

- po odoslaní on-line prihlášky Vám systém vygeneruje a na e-mail zašle prihlášku, tú si vytlačte a podpíšte
(v prípade otázok ohľadom príloh, môžete osloviť kontaktnú osobu komory ešte pred samotným prihlásením)
- preddavková faktúra potrebná k úhrade poplatku za skúšku Vám bude zaslaná e-mailom až po spracovaní Vašej prihlášky zamestnancom SKSI
 
2.) doručiť všetky požadované prílohy v TLAČENEJ FORME do RK BA
- t. j. všetky prílohy, ktoré ste vložili pri on-line prihlasovaní + podpísanú prihlášku, doručte osobne, alebo kuriérom do RK SKSI Bratislava (prízemie budovy), Mýtna 29, 811 07 Bratislava v termíne najneskôr do 28.7.2020

V opačnom prípade samotná on-line prihláška na skúšku nemôže byť akceptovaná, uchádzač bude vyradený zo zoznamu prihlásených a budeme mu účtovať storno poplatok vo výške 30 Eur.

 

UPOZORNENIE - prihláška môže byť zamietnutá z formálnych dôvodov, napr. v prípade:

- nedodržania termínu odovzdania originálov dokladov alebo

- odovzdania neúplných a nevyhovujúcich požadovaných príloh z dôvodu nesplnenia podmienok na skúšku alebo

- neuhradenia poplatkov v určenom termíne na základe preddavkovej faktúry, ktorú Vám zašleme e-mailom po Vašom prihlásení na skúšku

Zároveň si dovoľujeme upozorniť na administratívno-manipulačný storno poplatok (vo výške 30 Eur), ktorý bude uchádzačovi účtovaný po online prihlásení sa v prípade zamietnutia prihlášky (zo strany SKSI) alebo stornovania prihlášky (zo strany uchádzača) na skúšku z akéhokoľvek dôvodu najneskôr do začiatku písomnej časti skúšky.


Na našej webovej stránke v časti Odborné skúšky - autorizácia nájdete ďalšie užitočné informácie k autorizačnej skúške:

- všetky potrebné TLAČIVÁ (prílohy) 

- vrátane otázok na písomné testy a inštrukcií v prípade elektronického testovania

- a výšku poplatkov spojených s procesom skúšok

 

•• ĎALŠIE UPOZORNENIE:

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu uchádzačov na skúšky a časovú náročnosť kontroly materiálov odovzdaných ku skúške odporúčame odovzdať kompletné doklady v čo najskoršom termíne.