ID: 2021232

Autorizačná skúška

Detaily skúšky
Typ skúšky: ASI
Názov skúšky: Autorizačná skúška
Región SKSI: Bratislava
Popis skúšky:

Autorizácia je podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov rozhodnutie o zapísaní žiadateľa do zoznamu autorizovaných stavebných inžinierov na základe získania alebo uznania odbornej kvalifikácie potrebnej na výkon regulovaného povolania - autorizovaný stavebný inžinier.

Do zoznamu sa zapíše osoba, ktorá splnila zákonom stanovené podmienky vzdelania, odbornej praxe, úspešne vykonala autorizačnú skúšku a zložila sľub.

 

Autorizácia je podmienkou na získanie oprávnenia na výkon vybraných činností, ktorých výsledok má vplyv na ochranu verejných záujmov vo výstavbe, pod ktoré patrí aj projektová činnosť v súlade so stavebným zákonom.

Na autorizačnej skúške uchádzač preukazuje svoje teoretické vedomosti, praktické skúsenosti, tvorivé schopnosti a znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem potrebných na výkon regulovaného povolania.

 

Upozornenie:

V prípade neúplného alebo nepravdivého vyplnenia online prihlášky a požadovaných príloh (t.zn. ak nebudú po obsahovej a formálnej stránke správne a kompletné), bude uchádzač vyradený zo skúšok na vybraný termín z dôvodu nesplnenia požadovaných podmienok!

Podrobnosti konania Miesto konania
Začiatok registrácie: 13.10.2020 Názov: Regionálna kancelária SKSI Bratislava
Koniec registrácie: 09.11.2020 Ulica a č.d.: Mýtna 29
Skúška prebieha od: 08.12.2020 PSČ: 811 07
Skúška prebieha do: 11.12.2020 Mesto: Bratislava
Maximálny počet účastníkov: 60
Aktuálny počet účastníkov: 0
Odborný garant: prof. Ing. Anton Puškár, PhD.
Poznámka:
Stav skúšky: Čaká na prihlasovanie
Cena skúšky Prílohy
Základná suma:
Znížená suma:
Zľava v %:
Poznámka:
10-1-C - Doklad o dosiahnutom vzdelaní - diplom + vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške (úradne overená kópia)
10-2-A - Register trestov nie starší ako 3 mesiace (originál)
32-1-D - Záznamník odbornej praxe a zoznam projektov (na tlačive SKSI) - platné od roku 2019
32-2-A - Katalóg prác - portfólio
32-3-A - Evidenčná karta pre kategórie A1 a A2
32-3-D - Žiadosť o posúdenie vzdelania pre autorizáciu - platné od roku 2019
Dokumenty na stiahnutie
Autorizačný a skúšobný poriadok
Podmienky na skúšku
Kontakty / informácie
Kontaktná osoba komory: Ing. Ingrid Mokošová, 0906/101920, 0901/914575, sksiba@sksi.sk
Doplňujúce informácie:

PRIHLÁSENIE na autorizačnú skúšku je možné uskutočniť len formou ON-LINE prihlásenia, a to v dvoch krokoch:

1) Cez tento formulár, kde si označíte požadovanú odbornosť, vložíte všetky PRÍLOHY (naskenované vo formáte PDF) s požadovaným obsahom a vypíšete osobné údaje.

2) Po on-line prihlásení je potrebné doručiť originál podpísanej prihlášky vrátane VŠETKÝCH požadových príloh v TLAČENEJ FORME do Regionálnej kancelárie SKSI Bratislava, Mýtna 29 (prízemie budovy) v termíne najneskôr do 09.11.2020.
 V opačnom prípade samotná on-line prihláška na skúšku nemôže byť akceptovaná.

 

Prihláška môže byť zamietnutá z formálnych dôvodov, napr. v prípade:

- nedodržania termínu odovzdania originálov dokladov alebo

- odovzdania neúplných a nevyhovujúcich požadovaných príloh z dôvodu nesplnenia podmienok na skúšku alebo

- neuhradenia poplatkov v určenom termíne na základe preddavkovej faktúry, ktorú Vám zašleme e-mailom po Vašom prihlásení na skúšku

Zároveň si dovoľujeme upozorniť na administratívno-manipulačný storno poplatok (vo výške 30 Eur), ktorý bude uchádzačovi účtovaný po online prihlásení sa v prípade zamietnutia prihlášky (zo strany SKSI) alebo stornovania prihlášky (zo strany uchádzača) na skúšku z akéhokoľvek dôvodu najneskôr do začiatku písomnej časti skúšky.


Na našej webovej stránke v časti Odborné skúšky - autorizácia nájdete ďalšie užitočné informácie k autorizačnej skúške:

- všetky potrebné TLAČIVÁ (prílohy) 

- vrátane otázok na písomné testy a inštrukcií v prípade elektronického testovania

- a výšku poplatkov spojených s procesom skúšok

 

Upozornenie:

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu uchádzačov na skúšky a časovú náročnosť kontroly materiálov odovzdaných ku skúške odporúčame odovzdať kompletné doklady v čo najskoršom termíne.