ID: 2140542

Skúšky odbornej spôsobilosti na výkon energetickej certifikácie budov

Detaily skúšky
Typ skúšky: EHB
Názov skúšky: Skúšky odbornej spôsobilosti na výkon energetickej certifikácie budov
Región SKSI: Banská Bystrica
Popis skúšky:

Skúšky boli z pôvodného termínu (10.-12.11.2020) presunuté
na náhradný termín dňa 20. mája 2021

 

Skúška odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov je potrebná na získanie oprávnenia na výkon energetickej certifikácie budov.
 

Odborná spôsobilosť sa člení podľa miest spotreby energie na odbornú spôsobilosť na tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov, vykurovanie a prípravu teplej vody, vetranie a klimatizáciu, elektroinštaláciu a zabudované osvetlenie budov.

 

Na skúške uchádzač preukazuje svoje vedomosti, praktické skúsenosti, tvorivé schopnosti a znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem potrebných na výkon energetickej certifikácie budov.
 

Všetky podrobnejšie informácie, podmienky a tlačivá ku skúškam nájdete nižšie v Doplňujúcich informáciách, v časti Povinné prílohy a na našej webovej stránke.

 

Prihlásenie na skúšku je možné len formou vyplnenia ON-LINE žiadosti/prihlášky vrátane odoslania všetkých požadovaných príloh (naskenovaných vo formáte PDF).

V prípade viacerých požadovaných kategórií/miest spotreby uchádzač vypĺňa len jednu prihlášku!

 

Upozornenie:

V prípade neúplného alebo nepravdivého vyplnenia online prihlášky a požadovaných príloh (t.zn. ak nebudú po obsahovej a formálnej stránke správne a kompletné), bude uchádzač vyradený zo skúšok na vybraný termín z dôvodu nesplnenia požadovaných podmienok!

Podrobnosti konania Miesto konania
Začiatok registrácie: 16.09.2020 Názov: Regionálna kancelária SKSI Banská Bystrica
Koniec registrácie: 13.10.2020 Ulica a č.d.: ul. Kollárova č.2
Skúška prebieha od: 20.05.2021 PSČ: 974 01
Skúška prebieha do: 20.05.2021 Mesto: Banská Bystrica
Maximálny počet účastníkov: 30
Aktuálny počet účastníkov: 6
Odborný garant: prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD.
Poznámka: Skúšky boli z pôvodného termínu (10.-12.11.2020) presunuté
na náhradný termín dňa 20. mája 2021
Stav skúšky: Uzatvorené prihlasovanie
Cena skúšky Prílohy
Základná suma:
Znížená suma:
Zľava v %:
Poznámka:
300.00 €    (*)
200.00 €    (**)
0.00 %
(*) výška úhrady za jednu skúšku pre jedno miesto spotreby energie a
(*) výška úhrady za rozšírenie odbornej spôsobilosti o nové miesto spotreby - nečlen

(**) výška úhrady za rozšírenie odbornej spôsobilosti o nové miesto spotreby - člen
SKSI v čase prihlásenia

Výšku všetkých poplatkov nájdete na:
http://www.sksi.sk
10-1-C - Doklad o dosiahnutom vzdelaní - diplom + vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške (úradne overená kópia)
10-2-A - Register trestov nie starší ako 3 mesiace (originál)
42-1-A - Tri odborné práce z oblasti požadovaného miesta spotreby
42-1-D - Záznamník odbornej praxe a zoznam odborných prác z EHB (na tlačive SKSI)
Dokumenty na stiahnutie
EHB otazky na testy 11.2020 web.pdf
Kontakty / informácie
Kontaktná osoba komory: Zuzana Parobeková, 0906/101940, 0901/914578, sksibb@sksi.sk
Doplňujúce informácie:
POSTUP pri prihlásení na skúšku:
1.) vyplniť ON-LINE prihlášku + vložiť PRÍLOHY
- v on-line prihláške si označíte požadované miesto spotreby
- vložíte všetky PRÍLOHY s požadovaným obsahom, naskenované vo formáte PDF
- vypíšete osobné a fakturačné údaje
- po odoslaní on-line prihlášky Vám systém vygeneruje a na e-mail zašle prihlášku, tú si vytlačte a podpíšte
(v prípade otázok ohľadom príloh, môžete osloviť kontaktnú osobu komory ešte pred samotným prihlásením)
- preddavková faktúra potrebná k úhrade poplatku za skúšku Vám bude zaslaná e-mailom až po spracovaní Vašej prihlášky zamestnancom SKSI
 
2.) doručiť všetky požadované prílohy v TLAČENEJ FORME do RK BB
- t. j. všetky prílohy, ktoré ste vložili pri on-line prihlasovaní + podpísanú prihlášku, doručte osobne/kuriérom/poštou do Regionálnej kancelárie RZ SKSI Banská Bystrica, Kollárova 2, 974 01 Banská Bystrica v termíne najneskôr do 11.10.2020
V opačnom prípade samotná on-line prihláška na skúšku nemôže byť akceptovaná, uchádzač bude vyradený zo zoznamu prihlásených a budeme mu účtovať storno poplatok vo výške 75 Eur.

 

UPOZORNENIE - prihláška môže byť zamietnutá z formálnych dôvodov, napr. v prípade:

- nedodržania termínu odovzdania originálov dokladov alebo

- odovzdania neúplných a nevyhovujúcich požadovaných príloh z dôvodu nesplnenia podmienok na skúšku alebo

- neuhradenia poplatkov v určenom termíne.

Zároveň si dovoľujeme upozorniť na administratívno-manipulačný storno poplatok (vo výške 75 eur), ktorý bude uchádzačovi účtovaný po online prihlásení sa v prípade zamietnutia prihlášky (zo strany SKSI) alebo stornovania prihlášky (zo strany uchádzača) na skúšku z akéhokoľvek dôvodu najneskôr do začiatku písomnej časti skúšky.


Na našej webovej stránke v časti Odborné skúšky - energetická hospodárnosť budov nájdete ďalšie užitočné informácie ku skúške:

- všetky potrebné TLAČIVÁ (prílohy) 

- vrátane otázok na písomné testy a inštrukcií v prípade elektronického testovania

- a výšku poplatkov spojených s procesom skúšok

Podmienkou zaradenia uchádzača na skúšku po jeho on-line prihlásení je doručenie podpísaných originálov prihlášky a všetkých požadovaných príloh v tlačenej forme do Regionálnej kancelárie RZ SKSI Banská Bystrica, Kollárova 2, 974 01 Banská Bystrica v termíne najneskôr do 11.10.2020.