ࡱ> Z\Ye]bjbjqq4lp\p\opp,KMMMMMM$f #qq:FKKpß^7P0#GF##/qq#pJ : titul, meno apriezvisko, adresa pobytu, telefn, e-mail Slovensk komora stavebnch in~inierov Mtna 29 810 05 Bratislava }IADOSd OPOSDENIE VZDELANIA TECHNICKHO ZAMERANIA na skaky odbornej spsobilosti pre innose stavbyvedci a/alebo stavebn dozor Dolu podpsan/ (titul, meno, priezvisko) .................................................................................................................. tmto ~iadam SKSI oposdenie dosiahnutho vzdelania technickho zamerania ku skake odbornej spsobilosti pod>a zkona SNR . 138/1992 Zb. o autorizovanch architektoch a autorizovanch stavebnch in~inieroch vznen neskorach predpisov na vkon innosti: STAVBYVEDCI pre odborn zameranie (uvete zni~aie uvedenho zna enia kategri): ......................................................................... ................................................................................................................................................................................................ Dosiahnut vzdelanie technickho zamerania (uvete presn nzov akoly/fakulty, atudijnho programu/odboru, rok ukon enia atdia): ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ D:~ka odbornej praxe z innosti asistenta stavbyvedceho pre odborn zameranie: ( 10 Pozemn stavby je: ..................... rokov ................. mesiacov ( 21 dopravn stavby je: ..................... rokov ................. mesiacov ( 22 mosty, tunely je: ..................... rokov ................. mesiacov ( 23 vodohospodrske stavby je: ..................... rokov ................. mesiacov ( 24 potrubn, energetick a in lniov stavby je: ..................... rokov ................. mesiacov ( 25 komplexn priemyseln stavby je: ..................... rokov ................. mesiacov ( 26 geotechnika je: ..................... rokov ................. mesiacov ( 31 zdravotnotechnick zariadenia aintalcie je: ..................... rokov ................. mesiacov ( 32 vykurovanie a klimatiza n zariadenia je: ..................... rokov ................. mesiacov ( 33 elektrotechnick zariadenia je: ..................... rokov ................. mesiacov ( 34 tepeln zariadenia je: ..................... rokov ................. mesiacov ( 35 plynov zariadenia je: ..................... rokov ................. mesiacov ( 36 vrobn technologick zariadenia je: ..................... rokov ................. mesiacov ( 37 po~iarna ochrana je: ..................... rokov ................. mesiacov V ......................................... dHa ...................... ..................................................... vlastnoru n podpis Prlohy ktejto ~iadosti - doklady odosiahnutom vzdelan a doklady oodbornej praxi: " vyplnen ~iadose/prihlaka na skaku " maturitn vysved enie + vaetky koncoro n vysved enia alebo " V` diplom + vysved enie oattnej zvere nej skake + vpis atudijnch predmetov po as celho atdia " zznamnk odbornej praxe/zoznam stavieb (tla ivo SKSI) " potvrdenie odbornej praxe (od zamestnvate>a aodborne spsobilej osoby, pod vedenm ktorej ste vykonvali odborn prax) titul, meno apriezvisko, adresa pobytu, telefn, e-mail Slovensk komora stavebnch in~inierov Mtna 29 810 05 Bratislava }IADOSd OPOSDENIE VZDELANIA TECHNICKHO ZAMERANIA na skaky odbornej spsobilosti pre innose stavbyvedci a/alebo stavebn dozor Dolu podpsan/ (titul, meno, priezvisko) .................................................................................................................. tmto ~iadam SKSI oposdenie dosiahnutho vzdelania technickho zamerania ku skZbrxz l n  ޿yl^P>,#hRjyh 5CJOJQJ^JaJ#hRjyh(5CJOJQJ^JaJhRjyh(5OJQJ^JhRjyh#=t5OJQJ^JhRjyheOJQJ^J hRjyh)CJOJQJ^JaJ#hRjyhz5CJOJQJ^JaJ#hRjyhBV5CJOJQJ^JaJ hRjyh<CJOJQJ^JaJ hRjyhzCJOJQJ^JaJh*CJOJQJ^JaJ hRjyhIQCJOJQJ^JaJ hqhzCJOJQJ^JaJtvxz  n  T v K $dha$gdI@Dgdx(dhgdI@D $da$gdyXdgd( $da$gd#=tdgd($a$gdIQ$&dPa$gd)  2 h " 4 L N Z \ d f h r t $ , N T l t ãЃãssbRhRjyh*6CJ\^JaJ!hRjyh*56CJ\^JaJhRjyhyX6CJ\^JaJhRjyhz6CJ\^JaJhRjyh 66CJ\^JaJhRjyh)6CJ\^JaJhRjyh 6CJ\^JaJhRjy6CJ\^JaJhRjyh#=t6CJ\^JaJhRjyhe6CJ\^JaJhRjyhdy6CJ\^JaJ t v ~ "8᩻o]N@Pɺۺ۫uucQQ=&h*h 5CJOJQJ\^JaJ#hRjyh(CJOJQJ\^JaJ#hRjyh CJOJQJ\^JaJ#hRjyhIQCJOJQJ\^JaJ#hRjyhCJOJQJ\^JaJ#hRjyh8 CJOJQJ\^JaJh*CJOJQJ\^JaJhRjyCJOJQJ\^JaJ#hRjyhRjyCJOJQJ\^JaJ#hRjyhyXCJOJQJ\^JaJ#hRjyhx(CJOJQJ\^JaJPRTprLNvxƴxiZiHZH8hRjyhRjy6CJOJQJaJ#hRjyhRjyCJOJQJ\^JaJh*CJOJQJ\^JaJhRjyCJOJQJ\^JaJh]WCJOJQJaJhRjyhRjyCJOJQJaJ" johRjyhRjyCJOJQJaJhRjyCJOJQJ\^JaJ#hRjyhx(CJOJQJ\^JaJ#hRjyh(CJOJQJ\^JaJ&h*h 5CJOJQJ\^JaJ&h*h(5CJOJQJ\^JaJLMwh6P H gdpgd*dgdPdgdRjy $da$gdRjy $dha$gd*x|~KMNhiklwy78:;<FHuwӴ{ӥlӥlӥllӥhRjyCJOJQJ\^JaJh*CJOJQJaJhRjyCJOJQJaJ" johRjyhRjyCJOJQJaJhRjyhRjyCJOJQJaJhRjyhRjy6CJOJQJaJh*CJOJQJ\^JaJ#hRjyhRjyCJOJQJ\^JaJh*6CJOJQJaJhRjy6CJOJQJaJ*wxz|fhj468vx|~÷å÷ߥuufhRjyhx(CJOJQJaJhRjyCJOJQJ\^JaJ#hRjyhx(CJOJQJ\^JaJh*CJOJQJ\^JaJ#hRjyhRjyCJOJQJ\^JaJh*CJOJQJaJhRjyCJOJQJaJhRjyhRjyCJOJQJ\aJhRjyhRjyCJOJQJaJ" johRjyhRjyCJOJQJaJ( "OPQghiklvx  IJĦIJ◅yiW"hRjyhP5CJOJQJ\aJhRjyhPCJOJQJ\aJhPCJOJQJaJ" johRjyhPCJOJQJaJhRjyCJOJQJ\^JaJhRjyCJOJQJaJ" johRjyhRjyCJOJQJaJhRjyhRjyCJOJQJaJh*CJOJQJ\^JaJ#hRjyhRjyCJOJQJ\^JaJh*CJOJQJaJ "*<@&.24<Pv߱r`Nr= hRjyhCJOJQJ^JaJ#hRjyhCJOJQJ\^JaJ#hRjyheCJOJQJ\^JaJ#hRjyhIQCJOJQJ\^JaJh*CJOJQJ^JaJh.!CJOJQJ^JaJ hRjyh*CJOJQJ^JaJh*CJOJQJ\^JaJhRjyhP5CJOJQJaJhPCJOJQJ\^JaJ#hRjyhPCJOJQJ\^JaJhRjyhPCJOJQJaJ ,02npпЫraP>- h*hqCJOJQJ^JaJ#h*h5CJOJQJ^JaJ h*hpCJOJQJ^JaJ h*hCJOJQJ^JaJ h*5>*CJOJQJ^JaJ&h*h5>*CJOJQJ^JaJ&h*hp5>*CJOJQJ^JaJ&h*h5>*CJOJQJ^JaJ hRjyhzCJOJQJ^JaJ hRjyhnCJOJQJ^JaJ hRjyhCJOJQJ^JaJh*CJOJQJ^JaJ,lnxz~ H N P ~ ޱpޱ_p___ޒ__ h*hCJOJQJ^JaJ h*hx(CJOJQJ^JaJ h*h>3CJOJQJ^JaJ h*hpCJOJQJ^JaJh*CJOJQJ^JaJ h*hCJOJQJ^JaJhI@DCJOJQJ^JaJhGCJOJQJ^JaJ h*h*CJOJQJ^JaJ h*hx(CJOJQJ^JaJ !R!^!|!!!!!!""0"~"""˺zi[iIi<hRjyh 3OJQJ^J#hRjyh 35CJOJQJ^JaJh 3CJOJQJ^JaJ hRjyh 3CJOJQJ^JaJ hqh 3CJOJQJ^JaJhn6CJOJQJ^JaJ#h*h6CJOJQJ^JaJh*CJOJQJ^JaJ h*hCJOJQJ^JaJ h*h*CJOJQJ^JaJ h*hpCJOJQJ^JaJ#h*hp6CJOJQJ^JaJH !!*","."0"~""""""$###dGGHdhgdI@D $da$gd 3dgd 3 $da$gd 3dgd 3gd 3$a$gd 3$&dPa$gd 3gdp"$##$b$%(%n%%%FdGGGGG"J$J&JzJ&KvKL LL~MMMϯϠzzfzWzWzWzh 3CJOJQJ\^JaJ&hRjyh 36CJOJQJ\^JaJ#hRjyh 3CJOJQJ\^JaJ&hI@DhI@D5CJOJQJ\^JaJhI@DCJOJQJ\^JaJ!hRjyh 356CJ\^JaJUh 36CJ\^JaJhRjyh 36CJ\^JaJ#hRjyh 35CJOJQJ^JaJhRjyh 35OJQJ^Jake odbornej spsobilosti pod>a zkona SNR . 138/1992 Zb. o autorizovanch architektoch a autorizovanch stavebnch in~inieroch vznen neskorach predpisov na vkon innosti: STAVEBN DOZOR pre odborn zameranie (uvete zni~aie uvedenho zna enia kategri): ......................................................................... ................................................................................................................................................................................................ Dosiahnut vzdelanie technickho zamerania (uvete presn nzov akoly/fakulty, atudijnho programu/odboru, rok ukon enia atdia): ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................ D:~ka odbornej praxe z innosti asistenta stavebnho dozora pre odborn zameranie: ( 10 Pozemn stavby je: ..................... rokov ................. mesiacov ( 21 dopravn stavby je: ..................... rokov ................. mesiacov ( 22 mosty, tunely je: ..................... rokov ................. mesiacov ( 23 vodohospodrske stavby je: ..................... rokov ................. mesiacov ( 24 potrubn, energetick a in lniov stavby je: ..................... rokov ................. mesiacov ( 25 komplexn priemyseln stavby je: ..................... rokov ................. mesiacov ( 26 geotechnika je: ..................... rokov ................. mesiacov ( 31 zdravotnotechnick zariadenia ainatalcie je: ..................... rokov ................. mesiacov ( 32 vykurovanie a klimatiza n zariadenia je: ..................... rokov ................. mesiacov ( 33 elektrotechnick zariadenia je: ..................... rokov ................. mesiacov ( 34 tepeln zariadenia je: ..................... rokov ................. mesiacov ( 35 plynov zariadenia je: ..................... rokov ................. mesiacov ( 36 vrobn technologick zariadenia je: ..................... rokov ................. mesiacov ( 37 po~iarna ochrana je: ..................... rokov ................. mesiacov V .................................. dHa .................. ..................................................... vlastnoru n podpis Prlohy ktejto ~iadosti - doklady odosiahnutom vzdelan a doklady oodbornej praxi: " vyplnen ~iadose/prihlaka na skaku " maturitn vysved enie + vaetky koncoro n vysved enia alebo " V` diplom + vysved enie oattnej zvere nej skake + vpis atudijnch predmetov po as celho atdia " zznamnk odbornej praxe/zoznam stavieb (tla ivo SKSI) " potvrdenie odbornej praxe (od zamestnvate>a aodborne spsobilej osoby, pod vedenm ktorej ste vykonvali odborn prax) H$J&JnLNBOOPFQ"RRS^T,UUVDW XXXXXYYZZgd 3dgd 3 $da$gd 3 $dha$gd 3gdI@DMM0NLNNNPNhNNNNNNNNNNBODOlOnOtOOOOǶǶۧzkYkYIXPXTXXXX;;߲;߲;;;;߲;;̀qh 3CJOJQJ\^JaJhRjyh 35CJOJQJaJ"hRjyh 35CJOJQJ\aJhRjyh 3CJOJQJ\aJh 3CJOJQJaJh 3CJOJQJ\^JaJ#hRjyh 3CJOJQJ\^JaJhRjyh 3CJOJQJaJ" johRjyh 3CJOJQJaJ,X0Y:YYYYY*Z.ZlZnZZZZZZZZZZ\\ﻪveWeWevIv7#h*h 36CJOJQJ^JaJh 3CJOJQJ^JaJhI@DCJOJQJ^JaJ h*hI@DCJOJQJ^JaJ h*h 3CJOJQJ^JaJ#h*h 35CJOJQJ^JaJ h*h 3CJOJQJ^JaJ h 35>*CJOJQJ^JaJ&h*h 35>*CJOJQJ^JaJ#hRjyh 3CJOJQJ\^JaJh 3CJOJQJ^JaJ hRjyh 3CJOJQJ^JaJZD\\]gdpgd 3\\\\]]#h*h 36CJOJQJ^JaJh 3CJOJQJ^JaJ h*h 3CJOJQJ^JaJ21h:pI@D. A!n"n#$% s2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@_HmHnHsHtHD`D zNormlnyCJ_HaJmHsHtH FA F Predvolen psmo odsekuZiZ Normlna tabu>ka4 l4a 0k 0 Bez zoznamu TB@T dy Zkladn text$a$6CJOJQJaJtHH/H dyZkladn text Char 6OJQJHH < Text bublinyCJOJQJ^JaJR/!R <Text bubliny CharCJOJQJ^JaJtH PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VN3J/-nl5-m_~ -|@ x yJxJ-|zu@!%תj9d~9_SLY,vZn H91q(%ĹDf!ŌpRꗪ_~g_O{+;_aO?x`4Ca\5TLx0DDh3b$g@_^",6#x#/,nabh%(\sia.}d!td;@bJl.4R 41blYMBq8 &q:XC2$#F$,m!Fln8Fm# wCL0^@ "!KH6e2q=. 3Lӛ`m6WX /ed"Am>/!td!6ġB"*63A:(Ni] Eb̌,a%5 G$>Q7doeŷ-zW!pdB}E|K{vҽ~~hoULjܷO W[wi҇AiZq7R0%H8 B4}ٕNfX|5D׏`{vW훐&3IT-$A$`AP+{+, ~-@- lp\0'*DD)M**o3ӻiT#VtSrݹ<^# L*2MpVruhid(|PZkƿ8mnSh+[P2c4oSxh<$O,.ap%:DDġ$jryh4Dq+W@YrMw$L2NXiFdӯVXUKKtɱ3e FsBuf.dhLU Cu]S@$klzPnwή{&iv3fXXkV!M;|*ݛ\i>!<~ A̠&o˰l@uۍ=: ftTVK\ړmp,rTPjWJ߮ھ_-r۩܅"¨짇.}xEы:~VoΌYTd\r8~IR<^qsV7NЬiASւz FukWkj (xh^FkͶ1T>X@xsPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!p)theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] ol t Pxw "MO,UX\] "01235H HZ]!/48@0( B S ?0 ; ^pq9=cdlm JK 12Y\[^* - { ~ N Q  Z ]  ] a  @ A !" !TUDEGHVW698; X[+.7:.3h~nq=Z ~qJK  Wqc_6<;eGM 8 ]WY&?=.! "J#(KE(x(u1 6j9I@DF0NROTyXj_sfmnp#=tdyRjy>3 3$inp5$fF*qIQ0<YPMyCzBV XCgt)&Moq@:: o @$@,@4@ "$FUnknownG.Cx Times New Roman5Symbol3. *Cx ArialA. Arial Narrow5. .[`)Tahoma;Wingdings9. . Segoe UIA$BCambria Math"qWRi'l(T' >13>13anr4aa 3qHP ?z!xx 0Jn `chal, Podhjska 320, }elezni n 53, 941 48SKSIMria OlaakovskOh+'0 <H h t 4Jn chal, Podhjska 320, eleznin 53, 941 48SKSINormalMria Olakovsk5Microsoft Office Word@e@M@ ?|H@8 ß>1՜.+,0 hp SKSI3a 1Jn chal, Podhjska 320, eleznin 53, 941 48 Nzov !"#$%&'()*+,-./012345689:;<=>?@ABCDEFGHJKLMNOPRSTUVWX[Root Entry F@2ß]1Table7#WordDocument4lSummaryInformation(IDocumentSummaryInformation8QCompObj{ F)Dokument programu Microsoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q