Informačný portál
Slovenskej komory stavebných inžinierov

Vítame vás na verejnej časti informačného portálu Slovenskej komory stavebných inžinierov. Jednou zo základných úloh komory je viesť zoznam autorizovaných stavebných inžinierov a register hosťujúcich osôb. Rovnako komora vedie evidenciu vydaných osvedčení o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti na činnosť stavbyvedúceho, stavebný dozor a na energetickú certifikáciu budov. Tento portál vám umožňuje overiť si platnosť a rozsah oprávnenia fyzických osôb v jednotlivých zoznamoch, registroch a evidenciách. Na portáli môžete zistiť aj informácie týkajúce sa členstva v komore, prehľad termínov seminárov a skúšok, ako aj ďalšie formuláre súvisiace s výkonom regulovaného povolania a regulovaných činností.

 Rýchle overenie oprávnenej osoby Vyberte agendu informačného portálu