Žiadosť o tlač noriem

Objednávka na tlač noriem 2024
Detaily formulára

V rámci základného členského príspevku na príslušný kalendárny rok komora zabezpečuje prístup k technickým normám vo formáte PDF. Aktuálna zmluva medzi SKSI a Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR o poskytovaní tejto služby zjednocuje elektrotechnické, stavebné a technologické balíky noriem do jedného spojeného balíka. Dnes má preto každý člen k dispozícii prístup ku všetkým týmto skupinám zahŕňajúcich viac ako 11 000 noriem za jeden poplatok.

 

Podľa zmluvy ÚNMS poskytuje prístup registrovaným členom SKSI – autorizovaným stavebným inžinierom a dobrovoľným členom – k súboru vybraných slovenských technických noriem v elektronickom formáte PDF. Na to, aby mohol člen SKSI, ktorý je fyzickou osobou tlačiť normy, je potrebné rozšíriť balík elektronického prístupu aj o balík tlače noriem prostredníctvom vyplnenia elektronického formuláru.

Poplatok za spracovanie Prílohy
Základná suma:
Znížená suma:
Zľava v %:
Poznámka:
33.00
0.00
0.00 %
Na sprístupnenie balíka tlače noriem je potrebné splniť nasledovné podmienky: musí ísť o člena komory, ktorý je fyzickou osobou a komora identifikovala a zaevidovala úhradu jeho členského príspevku na príslušný rok.
Kontakty / informácie
Kontaktná osoba komory: Ing. Roman Šúň, 0906/101911, ekonomicke@sksi.sk
Slovenská komora stavebných inžinierov, P.O. BOX 10, Mýtna 29, 810 05 Bratislava
Doplňujúce informácie:

Tlačou normy sa rozumie vytlačenie každej normy len jedenkrát. Za vytlačenie normy sa považuje aj vytlačenie len niekoľkých strán alebo jedinej strany z normy. Odporúča sa preto vždy vytlačiť celú normu jednostranne na prvé tlačenie (odporúčame nepoužívať obojstranné tlačenie). Pri druhom príkaze tej istej normy na tlač bude tlač zablokovaná.

 

Viac informácií nájdete tu: Tlač noriem