Žiadosť o hosťovanie

Žiadosť o registráciu hosťujúceho autorizovaného stavebného inžiniera v SR
Detaily formulára

Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) je regulačným orgánom domovského členského štátu oprávneným uznávať odborné kvalifikácie pre povolanie autorizovaný stavebný inžinier a overovať splnenie všetkých potrebných podmienok na účely dočasného a príležitostného poskytovania služieb v Slovenskej republike. SKSI má právo zapísať uchádzača o hosťovanie do registra hosťujúcich autorizovaných stavebných inžinierov (ASI).

 

Žiadosť o zapísanie do registra hosťujúcich autorizovaných stavebných inžinierov sa podáva v štátnom jazyku na tlačive SKSI, ktorého prílohou sú doklady preukazujúce splnenie požiadaviek podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. SKSI zapíše uchádzača do registra do jedného mesiaca odo dňa, keď je podaná žiadosť o zapísanie do registra úplná.

Hosťujúci ASI poskytuje služby v SR ako autorizovaný stavebný inžinier podľa § 3 a § 5 zákona na dočasnom a príležitostnom základe, je zapísaný v registri hosťujúcich autorizovaných stavebných inžinierov, pričom členstvo v komore je nepovinné.

Poplatok za spracovanie Prílohy
Základná suma:
Znížená suma:
Zľava v %:
Poznámka:
450.00 €    (**)
300.00 €    (*)
0.00 %
* poplatok za predĺženie už vystaveného registračného osvedčenia
** nevratný manipulačný poplatok v prípade storna alebo neudelenia hosťovania po dátume splatnosti predfaktúry je 50,00 €
10-1-C - Doklad o dosiahnutom vzdelaní - diplom + vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške (úradne overená kópia)
10-2-A - Register trestov nie starší ako 3 mesiace (originál)
10-8-C - Občiansky preukaz / pas (kópia)
35-1-B - Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní z ministerstva školstva SR (overená kópia)
35-2-D - Prehľad najvýznamnejších odborných a projektových prác z požadovanej kategórie počas min. 3 ostatných rokov praxe (na tlačive SKSI)
35-3-A - Doklad o získanej odbornej kvalifikácii - aktuálne potvrdenie z profesijnej komory (originál)
35-4-B - Autorizačné osvedčenie (overená kópia)
35-5-B - Poistná zmluva s územnou platnosťou pre Slovenskú republiku na celé obdobie trvania projektu (overená kópia)
Kontakty / informácie
Kontaktná osoba komory: Martina Kotlárová, 0906/101914, kotlarova@sksi.sk
Slovenská komora stavebných inžinierov, P.O. BOX 10, Mýtna 29, 810 05 Bratislava
Doplňujúce informácie:

Originál podpísanej žiadosti o hosťovanie vrátane overených povinných príloh prosíme zašlite poštou na Úrad SKSI v Bratislave

 

Povinné prílohy žiadosti o hosťovanie sa predkladajú v slovenskom jazyku (akceptuje sa aj český jazyk) s úradne overeným prekladom.

 

Pri predĺžení času hosťovania alebo pri opakovanom hosťovaní, ak od predchádzajúceho hosťovania neuplynuli viac ako dva roky, sa predkladá k novej žiadosti len register trestov a poistná zmluva, ak v čase podania novej žiadosti už vypršala ich platnosť.

 

Prevzatie registračného osvedčenia je možné v sídle Úradu SKSI v Bratislave osobne alebo prostredníctvom poverenej osoby, ktorá sa preukáže overeným splnomocnením.