Žiadosť o pozastavenie

Žiadosť o pozastavenie autorizácie ASI
Detaily formulára

Autorizovaný stavebný inžinier (ASI) môže poskytovať služby podľa § 5 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov odo dňa zapísania do zoznamu alebo registra do vyčiarknutia z nich alebo pozastavenia.

 

Slovenská komora stavebných inžinierov pozastaví výkon povolania/autorizácie tomu, kto o to písomne požiadal. Ten, komu bolo pozastavené autorizačné oprávnenie, je povinný odovzdať SKSI do úschovy autorizačné osvedčenie a pečiatku do piatich pracovných dní odo dňa pozastavenia členstva.
Pozastavenie povolania autorizovaného stavebného inžiniera na vlastnú žiadosť nemôže trvať kratšie ako 6 mesiacov. Pozastavený výkon povolania zaniká opätovným zapísaním autorizovaného stavebného inžiniera do zoznamu, alebo trvalým vyčiarknutím zo zoznamu. Pečiatka a autorizačné osvedčenie strácajú platnosť dňom pozastavenia.
Pri pozastavenom výkone povolania ostáva inžinier naďalej členom komory, s možnosťou využívať výhody členstva. Nejde o dobrovoľné členstvo.     

Poplatok za spracovanie Prílohy
Základná suma:
Znížená suma:
Zľava v %:
Poznámka:
Kontakty / informácie
Kontaktná osoba komory: Ing. Žaneta Kačmariková, 0906/101960, 0901/914579, sksike@sksi.sk
Slovenská komora stavebných inžinierov, Regionálna kancelária SKSI Košice, Južná trieda 93, 040 01 Košice

Martina Kotlárová, 0906/101914, kotlarova@sksi.sk
Slovenská komora stavebných inžinierov, P.O. BOX 10, Mýtna 29, 810 05 Bratislava

Ing. Ľubica Križanová, 0906/101935, 0901/914577, sksitn@sksi.sk
Slovenská komora stavebných inžinierov, Administratívna kancelária SKSI Trenčín, Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín

Ing. Katarína Masarovičová, 0906/101930, 0901/914576, sksitt@sksi.sk
Slovenská komora stavebných inžinierov, Regionálna kancelária SKSI Trnava, Hornopotočná 1, 917 01 Trnava

Ing. Ingrid Mokošová, 0906/101920, 0901/914575, sksiba@sksi.sk
Slovenská komora stavebných inžinierov, Regionálna kancelária SKSI Bratislava, P.O. BOX 10, Mýtna 29, 810 05 Bratislava

Zuzana Parobeková, 0906/101940, 0901/914578, sksibb@sksi.sk
Slovenská komora stavebných inžinierov, Regionálna kancelária SKSI Banská Bystrica, Kollárova 2, 974 01 Banská Bystrica

Bc. Renáta Tavačová, 0906/101950, 0918/159384, sksiza@sksi.sk
Slovenská komora stavebných inžinierov, Regionálna kancelária SKSI Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
Doplňujúce informácie:

Veríme, že aj po mnohých rokoch výkonu odborných činností chcú autorizovaní inžinieri aj po vyčiarknutí alebo pozastavení autorizácie ostať v kontakte s komorou a využívať niektoré z výhod členstva.
Najmä tí inžinieri, ktorí majú záujem o opätovný zápis do Zoznamu ASI po určitej dobe (pozastavenie nemôže trvať kratšie ako 6 mesiacov), by mali venovať pozornosť možnosti využívať aj naďalej výhody členstva v SKSI (napr. dohodnúť si udržiavacie poistenie, prístup k technickým normám, účasť na podujatiach a pod.).

 

V rámci pozastavenej autorizácie môžu inžinieri automaticky využívať tieto výhody.

Inžinieri, ktorí doteraz vykonávali autorizáciu v slobodnom povolaní a boli registrovaní na ŠÚ SR, by si mali požiadať o ukončenie/pozastavenie výkonu slobodného povolania a IČO. Registráciu vzniku/zániku a zmien spojených so slobodným povolaním vybavuje SKSI na základe vyplnenia a zaslania Žiadosti o vznik alebo zánik IČO, resp. slobodné povolanie

 

Pozastavením výkonu povolania na vlastnú žiadosť zaniká inžinierovi oprávnenie vykonávať autorizáciu. V rámci oznamovacej povinnosti, ktorú má SKSI voči Sociálnej poisťovni, nahlasujeme poisťovni dátum zániku oprávnenia do 15 dní odo dňa pozastavenia. Pri ukončení pozastavenej autorizácie a opätovnom zápise do Zoznamu ASI  je zápisné nulové.