Žiadosť o vydanie dokladu ASI

Žiadosť o vydanie autorizačných dokladov (osvedčenia, polyméru alebo pečiatky)
Detaily formulára

Slovenská komora stavebných inžinierov je samosprávna stavovská právnická osoba, ktorej jednou zo základných úloh je viesť zoznam autorizovaných stavebných inžinierov, zapisovať do neho a vyčiarkovať z neho inžinierov, vykonávať autorizačné skúšky na získanie oprávnenia na výkon povolania autorizovaného stavebného inžiniera a vydávať s tým súvisiace autorizačné osvedčenia a pečiatky. Na základe toho komora vydáva autorizačné pečiatky a osvedčenia, preukazujúce oprávnenie vykonávať povolanie autorizovaného stavebného inžiniera v súlade s platnými právnymi predpismi.

Poplatok za spracovanie Prílohy
Základná suma:
Znížená suma:
Zľava v %:
Poznámka:
45.00 €    (osvedčenie 15,00 eur + pečiatka 30,00 eur)
30.00 €    (osvedčenie 15,00 eur + polymér 15,00 eur)
0.00 %
poplatky za vydanie dokladov pri výmene, strate alebo krádeži
111-A - Príloha k žiadosti o vydanie dokladov
111-B - Príloha k žiadosti o vydanie dokladov
111-C - Príloha k žiadosti o vydanie dokladov
Kontakty / informácie
Kontaktná osoba komory: Ing. Žaneta Kačmariková, 0906/101960, 0901/914579, sksike@sksi.sk
Slovenská komora stavebných inžinierov, Regionálna kancelária SKSI Košice, Južná trieda 93, 040 01 Košice

Martina Kotlárová, 0906/101914, kotlarova@sksi.sk
Slovenská komora stavebných inžinierov, P.O. BOX 10, Mýtna 29, 810 05 Bratislava

Ing. Ľubica Križanová, 0906/101935, 0901/914577, sksitn@sksi.sk
Slovenská komora stavebných inžinierov, Administratívna kancelária SKSI Trenčín, Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín

Ing. Katarína Masarovičová, 0906/101930, 0901/914576, sksitt@sksi.sk
Slovenská komora stavebných inžinierov, Regionálna kancelária SKSI Trnava, Hornopotočná 1, 917 01 Trnava

Ing. Ingrid Mokošová, 0906/101920, 0901/914575, sksiba@sksi.sk
Slovenská komora stavebných inžinierov, Regionálna kancelária SKSI Bratislava, P.O. BOX 10, Mýtna 29, 810 05 Bratislava

Zuzana Parobeková, 0906/101940, 0901/914578, sksibb@sksi.sk
Slovenská komora stavebných inžinierov, Regionálna kancelária SKSI Banská Bystrica, Kollárova 2, 974 01 Banská Bystrica

Bc. Renáta Tavačová, 0906/101950, 0918/159384, sksiza@sksi.sk
Slovenská komora stavebných inžinierov, Regionálna kancelária SKSI Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
Doplňujúce informácie:

Originál podpísanej žiadosti o vydanie dokladov (osvedčenia, polyméru alebo pečiatky) na výkon povolania autorizovaného stavebného inžiniera prosíme doručte na príslušnú regionálnu/administratívnu kanceláriu SKSI v Bratislave, Trnave, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici alebo Košiciach.

 

Dovolíme si upozorniť žiadateľa, že pôvodné autorizačné doklady (osvedčenie/pečiatka) budú deaktivované do 7 pracovných dní od podania žiadosti. Dátum deaktivácie si žiadateľ môže overiť prostredníctvom verejného portálu SKSI. Po dátume deaktivácie starých dokladov by ich žiadateľ nemal používať na výkon svojej činnosti.
Na osobné prevzatie nových autorizačných dokladov bude následne informovaný prostredníctvom príslušnej regionálnej alebo administratívnej kancelárie SKSI.