Žiadosť o zmenu údajov FO

Žiadosť o zmenu základných údajov - fyzická osoba
Detaily formulára

Jednou zo základných úloh komory je viesť zoznam autorizovaných inžinierov, zapisovať do neho a vyčiarkovať z neho inžinierov. Komora môže okrem iného aj zhromažďovať údaje o architektonických a inžinierskych dielach a viesť o nich evidenciu. Autorizovaným stavebným inžinierom je ten, kto je zapísaný v zozname autorizovaných stavebných inžinierov.
Do zoznamu sa zapisujú údaje ako meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa pobytu, adresa stáleho sídla ateliéru, kancelárie alebo zamestnávateľa, dátum zapísania do zoznamu, dátum vykonania autorizačnej skúšky, dátum zloženia sľubu, identifikačné číslo organizácie, kontaktné údaje ako sú číslo telefónu, e-mailová a internetová adresa.
Do zoznamu sa zapisujú aj zmeny týchto údajov, ktoré je potrebné podložiť relevantným dokladom potvrdzujúcim uvedenú zmenu.

 

Zmeny údajov sa musia oznámiť komore do troch dní odo dňa, keď nastali.

Poplatok za spracovanie Prílohy
Základná suma:
Znížená suma:
Zľava v %:
Poznámka:
903-A - Doklad preukazujúci zmeny (kópia)
903-B - Doklad preukazujúci zmeny (kópia)
903-C - Doklad preukazujúci zmeny (kópia)
Kontakty / informácie
Kontaktná osoba komory: Ing. Žaneta Kačmariková, 0906/101960, 0901/914579, sksike@sksi.sk
Slovenská komora stavebných inžinierov, Regionálna kancelária SKSI Košice, Južná trieda 93, 040 01 Košice

Martina Kotlárová, 0906/101914, kotlarova@sksi.sk
Slovenská komora stavebných inžinierov, P.O. BOX 10, Mýtna 29, 810 05 Bratislava

Ing. Ľubica Križanová, 0906/101935, 0901/914577, sksitn@sksi.sk
Slovenská komora stavebných inžinierov, Administratívna kancelária SKSI Trenčín, Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín

Ing. Katarína Masarovičová, 0906/101930, 0901/914576, sksitt@sksi.sk
Slovenská komora stavebných inžinierov, Regionálna kancelária SKSI Trnava, Hornopotočná 1, 917 01 Trnava

Ing. Ingrid Mokošová, 0906/101920, 0901/914575, sksiba@sksi.sk
Slovenská komora stavebných inžinierov, Regionálna kancelária SKSI Bratislava, P.O. BOX 10, Mýtna 29, 810 05 Bratislava

Zuzana Parobeková, 0906/101940, 0901/914578, sksibb@sksi.sk
Slovenská komora stavebných inžinierov, Regionálna kancelária SKSI Banská Bystrica, Kollárova 2, 974 01 Banská Bystrica

Mgr. Soňa Pulcová, 0906/101910, pulcova@sksi.sk
Slovenská komora stavebných inžinierov, P.O. BOX 10, Mýtna 29, 810 05 Bratislava

Bc. Renáta Tavačová, 0906/101950, 0918/159384, sksiza@sksi.sk
Slovenská komora stavebných inžinierov, Regionálna kancelária SKSI Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
Doplňujúce informácie:

Vzhľadom na to, že komora má povinnosť zverejniť zoznam na svojich internetových stránkach, radi by sme upriamili Vašu pozornosť na vyplnenie údajov uvedených na verejnej časti portálu, z ktorého získavajú informácie akékoľvek tretie osoby s internetovým pripojením.
Povinnosťou inžiniera je okrem iného uviesť adresu sídla ateliéru alebo kancelárie, prípadne zamestnávateľa, identifikačné číslo organizácie a kontaktné údaje, ktoré nájdete pri vypĺňaní tohto on-line formulára v časti Ateliér / kancelária.