Žiadosť o zmenu údajov PO

Žiadosť o zmenu základných údajov - právnická osoba
Detaily formulára

Dobrovoľnými členmi komory môžu byť fyzické a právnické osoby, ktoré pôsobia vo výstavbe a podieľajú sa na rozvoji výstavby, staviteľstva a architektúry. Komora eviduje také základné údaje o právnickej osobe, ktoré sú verejne prístupné a také údaje, ktoré jej právnická osoba poskytla na posúdenie oprávnenosti žiadosti o dobrovoľné členstvo v komore. Cieľom evidencie dobrovoľných členov - právnických osôb je evidovať korektné, úplné a správne údaje ako obchodné meno, sídlo, kontaktné údaje a ďalšie údaje, ktoré identifikujú člena komory. V evidencii sa zapisujú aj zmeny týchto údajov, ktoré je potrebné podložiť relevantným dokladom potvrdzujúcim uvedenú zmenu.
 

Zmeny údajov je vhodné oznámiť komore do troch dní odo dňa, keď nastali.

 

Právnická osoba môže mať zapísané v predmete svojej činnosti poskytovanie služieb podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, ak zamestnáva ako odborného garanta osobu autorizovanú alebo registrovanú na ich výkon podľa tohto zákona a ak tieto služby poskytuje prostredníctvom takejto osoby alebo pod jej osobným odborným dohľadom. Podkladom na zapísanie predmetu činnosti do obchodného registra je autorizačné osvedčenie alebo registračné osvedčenie tohto zamestnanca.

Poplatok za spracovanie Prílohy
Základná suma:
Znížená suma:
Zľava v %:
Poznámka:
904-A - Doklad preukazujúci zmeny (kópia)
904-B - Doklad preukazujúci zmeny (kópia)
Kontakty / informácie
Kontaktná osoba komory: Ing. Žaneta Kačmariková, 0906/101960, 0901/914579, sksike@sksi.sk
Slovenská komora stavebných inžinierov, Regionálna kancelária SKSI Košice, Južná trieda 93, 040 01 Košice

Martina Kotlárová, 0906/101914, kotlarova@sksi.sk
Slovenská komora stavebných inžinierov, P.O. BOX 10, Mýtna 29, 810 05 Bratislava

Ing. Ľubica Križanová, 0906/101935, 0901/914577, sksitn@sksi.sk
Slovenská komora stavebných inžinierov, Administratívna kancelária SKSI Trenčín, Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín

Ing. Katarína Masarovičová, 0906/101930, 0901/914576, sksitt@sksi.sk
Slovenská komora stavebných inžinierov, Regionálna kancelária SKSI Trnava, Hornopotočná 1, 917 01 Trnava

Ing. Ingrid Mokošová, 0906/101920, 0901/914575, sksiba@sksi.sk
Slovenská komora stavebných inžinierov, Regionálna kancelária SKSI Bratislava, P.O. BOX 10, Mýtna 29, 810 05 Bratislava

Zuzana Parobeková, 0906/101940, 0901/914578, sksibb@sksi.sk
Slovenská komora stavebných inžinierov, Regionálna kancelária SKSI Banská Bystrica, Kollárova 2, 974 01 Banská Bystrica

Mgr. Soňa Pulcová, 0906/101910, pulcova@sksi.sk
Slovenská komora stavebných inžinierov, P.O. BOX 10, Mýtna 29, 810 05 Bratislava

Bc. Renáta Tavačová, 0906/101950, 0918/159384, sksiza@sksi.sk
Slovenská komora stavebných inžinierov, Regionálna kancelária SKSI Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
Doplňujúce informácie: