Žiadosť o vyčiarknutie

Žiadosť o vyčiarknutie zo zoznamu ASI
Detaily formulára

Autorizovaný stavebný inžinier môže poskytovať služby podľa § 5 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov odo dňa zapísania do zoznamu alebo registra do vyčiarknutia z nich.

 

Slovenská komora stavebných inžinierov vyčiarkne zo zoznamu aj toho, kto písomne požiadal o vyčiarknutie. Treba pamätať na to, že ak bol inžinier zo zoznamu vyčiarknutý, je potrebné odovzdať komore pečiatku do troch dní od vyčiarknutia a autorizačné osvedčenie do piatich dní odo dňa písomného oznámenia o vyčiarknutí zo zoznamu. Pečiatka a autorizačné osvedčenie strácajú platnosť dňom vyčiarknutia zo zoznamu.

Poplatok za spracovanie Prílohy
Základná suma:
Znížená suma:
Zľava v %:
Poznámka:
902-A - Príloha k vyčiarknutiu
Kontakty / informácie
Kontaktná osoba komory: Jarmila Komňaťanová, DiS., 0906/101930, komnatanova@sksi.sk
Slovenská komora stavebných inžinierov, Regionálna kancelária SKSI Trnava, Hornopotočná 1, 917 01 Trnava

Martina Kotlárová, 0906/101914, kotlarova@sksi.sk
Slovenská komora stavebných inžinierov, P.O. BOX 10, Mýtna 29, 810 05 Bratislava

Ing. Ľubica Križanová, 0906/101935, sksitn@sksi.sk
Slovenská komora stavebných inžinierov, Administratívna kancelária SKSI Trenčín, Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín

Katarína Litavcová, 0906/101960, sksike@sksi.sk
Slovenská komora stavebných inžinierov, Regionálna kancelária SKSI Košice, Južná trieda 93, 040 01 Košice

Ing. Ingrid Mokošová, 0906/101920, 0901/914575, sksiba@sksi.sk
Slovenská komora stavebných inžinierov, Regionálna kancelária SKSI Bratislava, P.O. BOX 10, Mýtna 29, 810 05 Bratislava

Zuzana Parobeková, 0906/101940, sksibb@sksi.sk
Slovenská komora stavebných inžinierov, Regionálna kancelária SKSI Banská Bystrica, Kollárova 2, 974 01 Banská Bystrica

Ing. Ľubica Pokorná, 0906/101950, sksiza@sksi.sk
Slovenská komora stavebných inžinierov, Regionálna kancelária SKSI Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
Doplňujúce informácie:

Veríme, že aj po mnohých rokoch výkonu odborných činností chcú autorizovaní inžinieri ostať v kontakte s komorou a využívať niektoré z výhod členstva. Autorizovaní inžinieri, ktorí požiadajú o dobrovoľné členstvo v komore ako fyzické osoby, neplatia zápisné do evidencie dobrovoľných členov SKSI. Dobrovoľné členstvo v SKSI vzniká nasledujúcim dňom v mesiaci, v ktorom bol inžinier vyčiarknutý zo Zoznamu autorizovaných inžinierov. Žiadosť je možné podať prostredníctvom tohto formulára.