Žiadosť o vydanie dokladu SV/SD

Žiadosť o vydanie dokladov (osvedčenia, polyméru alebo pečiatky) na výkon činnosti SV/SD
Detaily formulára

Slovenská komora stavebných inžinierov je samosprávna stavovská právnická osoba, ktorej úlohou je okrem iného vykonávať skúšky odbornej spôsobilosti uchádzačov o oprávnenie na výkon činnosti stavbyvedúceho, na stavebný dozor a na energetickú certifikáciu a preskúšavať ich. Komora má povinnosť viesť evidenciu o vydaní osvedčení o vykonaní skúšky odbornej spôsobilsoti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor a evidenciu osôb, ktorým bolo uznané takéto oprávnenie získané v domovskom členskom štáte. Na základe toho komora vydáva pečiatky a osvedčenia o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor.

Poplatok za spracovanie Prílohy
Základná suma:
Znížená suma:
Zľava v %:
Poznámka:
100.00 €    (nečlen - osvedčenie 50,00 eur + pečiatka 50,00 eur / polymér 30,00 eur)
45.00 €    (člen - osvedčenie 15,00 eur + pečiatka 30,00 eur / polymér 15,00 eur)
0.00 %
poplatky za doklady pri výmene, strate alebo krádeži
121-A - Príloha k žiadosti o vydanie dokladov
121-B - Príloha k žiadosti o vydanie dokladov
Kontakty / informácie
Kontaktná osoba komory: Jarmila Komňaťanová, DiS., 0906/101930, komnatanova@sksi.sk
Slovenská komora stavebných inžinierov, Regionálna kancelária SKSI Trnava, Hornopotočná 1, 917 01 Trnava

Martina Kotlárová, 0906/101914, kotlarova@sksi.sk
Slovenská komora stavebných inžinierov, P.O. BOX 10, Mýtna 29, 810 05 Bratislava

Ing. Ľubica Križanová, 0906/101935, sksitn@sksi.sk
Slovenská komora stavebných inžinierov, Administratívna kancelária SKSI Trenčín, Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín

Katarína Litavcová, 0906/101960, sksike@sksi.sk
Slovenská komora stavebných inžinierov, Regionálna kancelária SKSI Košice, Južná trieda 93, 040 01 Košice

Ing. Ingrid Mokošová, 0906/101920, 0901/914575, sksiba@sksi.sk
Slovenská komora stavebných inžinierov, Regionálna kancelária SKSI Bratislava, P.O. BOX 10, Mýtna 29, 810 05 Bratislava

Zuzana Parobeková, 0906/101940, sksibb@sksi.sk
Slovenská komora stavebných inžinierov, Regionálna kancelária SKSI Banská Bystrica, Kollárova 2, 974 01 Banská Bystrica

Ing. Ľubica Pokorná, 0906/101950, sksiza@sksi.sk
Slovenská komora stavebných inžinierov, Regionálna kancelária SKSI Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
Doplňujúce informácie:

Originál podpísanej žiadosti o vydanie dokladov (osvedčenia, polyméru alebo pečiatky) na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor je potrebné doručiť na príslušnú regionálnu alebo  administratívnu kanceláriu SKSI v Bratislave, Trnave, Trenčín, Žiline, Banskej Bystrici alebo Košiciach.

 

Upozorňujeme žiadateľa, že staré doklady (osvedčenie/pečiatka) budú deaktivované do 7 pracovných dní od podania žiadosti. Dátum deaktivácie si žiadateľ môže overiť prostredníctvom verejného portálu SKSI. Po dátume deaktivácie starých dokladov by ich žiadateľ nemal používať na výkon svojej činnosti. O vyzdvihnutí nových dokladov bude následne informovaný prostredníctvom regionálnej kancelárie SKSI.