ID: 2020322

Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor

Detaily skúšky
Typ skúšky: SV/SD
Názov skúšky: Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Región SKSI: Bratislava
Popis skúšky:

Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci/ stavebný dozor (SV/SD) podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov je potrebná na získanie oprávnenia na výkon vybraných činností spadajúcich pod vedenie uskutočňovania stavieb v súlade so stavebným zákonom.

 

Na skúške uchádzač preukazuje svoje teoretické vedomosti, praktické skúsenosti, tvorivé schopnosti a znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem potrebných na výkon činnosti stavbyvedúci alebo stavebný dozor.
Skúška odbornej spôsobilosti pozostáva z písomnej časti (písomný test) a ústnej časti (verejnej rozpravy). Skúška sa koná v štátnom jazyku, verejnú rozpravu možno uskutočniť aj v českom jazyku. 

 

Všetky podrobnejšie informácie, podmienky a tlačivá ku skúškam nájdete nižšie v Doplňujúcich informáciách, v časti Povinné prílohy a na našej webovej stránke.

 

Upozornenie:

V prípade neúplného alebo nepravdivého vyplnenia online prihlášky a požadovaných príloh (t.zn. ak nebudú po obsahovej a formálnej stránke správne a kompletné), bude uchádzač vyradený zo skúšok na vybraný termín z dôvodu nesplnenia požadovaných podmienok!

Podrobnosti konania Miesto konania
Začiatok registrácie: 10.01.2020 Názov: Regionálna kancelária SKSI Bratislava
Koniec registrácie: 03.02.2020 Ulica a č.d.: Mýtna 29
Skúška prebieha od: 03.03.2020 PSČ: 811 07
Skúška prebieha do: 04.03.2020 Mesto: Bratislava
Maximálny počet účastníkov: 50
Aktuálny počet účastníkov: 10
Odborný garant: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Poznámka:
Stav skúšky: Prebieha prihlasovanie
Cena skúšky Prílohy
Základná suma:
Znížená suma:
Zľava v %:
Poznámka:
250.00 €    (*)
150.00 €    (**)
0.00 %
(*) výška úhrady za skúšku pre jednu podkategóriu
(*) výška úhrady v prípade ďalšej skúšky za rozšírenie o jednu podkategóriu - nečlen

(**) výška úhrady v prípade ďalšej skúšky za rozšírenie o jednu podkategóriu - člen
SKSI v čase prihlásenia

Výšku všetkých poplatkov nájdete na:
http://www.sksi.sk
10-1-C - Doklad o dosiahnutom vzdelaní - diplom + vysvedčenie o štátnej záv. skúške / maturitné vysvedčenie (úradne overená kópia)
10-2-A - Register trestov nie starší ako 3 mesiace (originál)
22-1-A - Katalóg prác (originál)
22-2-A - Potvrdenie odbornej praxe (originál)
22-3-D - Žiadosť o posúdenie vzdelania pre činnosť SV alebo SD - platné od roku 2019
22-4-D - Záznamník odbornej praxe a zoznam stavieb (na tlačive SKSI) - platné od roku 2019
Dokumenty na stiahnutie
Podmienky na skúšku
Skúšobný poriadok
Kontakty / informácie
Kontaktná osoba komory: Ing. Ingrid Mokošová, 0906/101920, 0901/914575, sksiba@sksi.sk
Doplňujúce informácie:
POSTUP pri prihlásení na skúšku:
1.) vyplniť ON-LINE prihlášku + vložiť PRÍLOHY
- v on-line prihláške si označíte požadované odborné zameranie(a)
- vložíte všetky PRÍLOHY s požadovaným obsahom, naskenované vo formáte PDF
- vypíšete osobné a fakturačné údaje

- po odoslaní on-line prihlášky Vám systém vygeneruje a na e-mail zašle prihlášku, tú si vytlačte a podpíšte
(v prípade otázok ohľadom príloh, môžete osloviť kontaktnú osobu komory ešte pred samotným prihlásením)
 
2.) doručiť všetky požadované prílohy v TLAČENEJ FORME do RK BA
- t. j. všetky prílohy, ktoré ste vložili pri on-line prihlasovaní + podpísanú prihlášku, doručte osobne, alebo kuriérom do RK SKSI Bratislava (prízemie budovy), Mýtna 29, 811 07 Bratislava v termíne najneskôr do 3.2.2020

V opačnom prípade samotná on-line prihláška na skúšku nemôže byť akceptovaná, uchádzač bude vyradený zo zoznamu prihlásených a budeme mu účtovať storno poplatok vo výške 75 Eur.

 

UPOZORNENIE - prihláška môže byť zamietnutá z formálnych dôvodov, napr. v prípade:

- nedodržania termínu odovzdania originálov dokladov alebo

- odovzdania neúplných a nevyhovujúcich požadovaných príloh z dôvodu nesplnenia podmienok na skúšku alebo

- neuhradenia poplatkov v určenom termíne (preddavková faktúra Vám bude zaslaná e-mailom až po on-line prihlásení)

Zároveň si dovoľujeme upozorniť na administratívno-manipulačný storno poplatok (vo výške 75 Eur), ktorý bude uchádzačovi účtovaný po online prihlásení sa v prípade zamietnutia prihlášky (zo strany SKSI) alebo stornovania prihlášky (zo strany uchádzača) na skúšku z akéhokoľvek dôvodu najneskôr do začiatku písomnej časti skúšky.


Na našej webovej stránke v časti Odborné skúšky - stavbyvedúci/stavebný dozor nájdete ďalšie užitočné informácie ku skúške SV/SD:

- všetky potrebné TLAČIVÁ (prílohy)

- vrátane otázok na písomné testy a okruhy tém k ústnej časti skúšky

- ako aj inštrukcie k elektronickému testovaniu, ktoré uchádzač absolvuje pri písomných testoch

- a výšku poplatkov spojených s procesom skúšok

 

ĎALŠIE UPOZORNENIE

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu uchádzačov na skúšky a časovú náročnosť kontroly materiálov odovzdaných ku skúške odporúčame odovzdať kompletné doklady v čo najskoršom termíne. Ďakujeme za pochopenie.