ࡱ> FHEe66bjbjqq4Bp\p\rrrrrD$&$ p#urrrN.rr _ed0"$"$"$r;"$J 8: titul, meno apriezvisko, adresa pobytu, telefn, e-mail Slovensk komora stavebnch in~inierov Mtna 29 810 05 Bratislava }IADOSd OPOSDENIE VZDELANIA TECHNICKHO ZAMERANIA Dolu podpsan/ (titul, meno, priezvisko) .................................................................................... tmto ~iadam SKSI oposdenie dosiahnutho vzdelania technickho zamerania k autoriza nej skake pod>a zkona SNR . 138/1992 Zb. o autorizovanch architektoch a autorizovanch stavebnch in~inieroch vplatnom znen pre kategriu (uvete ozna enie pod>a lenenia kategri z2. strany ~iadosti, napr.: A2 (2-1) dopravn stavby ): ...................................................................................................................... Dosiahnut vzdelanie (uvete nzov akoly/fakulty, atudijnho programu/odboru, rok ukon enia atdia): ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ D:~ka odbornej praxe pod vedenm autorizovanej(ch) osoby(osb) zpo~adovanej kategrie: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ V ....................................... dHa ...................... ........................................................ vlastnoru n podpis Prlohy ktejto ~iadosti - doklady odosiahnutom vzdelan a doklady oodbornej praxi: " vyplnen ~iadose o skaku (tla ivo SKSI) " overen kpia V` diplomu + vysved enie oattnej zvere nej skake + vpis atudijnch predmetov po as celho atdia " zznamnk odbornej prax~ v x z h x < , ͻͪvdUdAd2dhjCJOJQJ\^JaJ&h#hbU5CJOJQJ\^JaJh#CJOJQJ\^JaJ#h#hbUCJOJQJ\^JaJh#5CJOJQJ^JaJ!hQL5@CJOJQJ^JaJ'h8hQL5@CJOJQJ^JaJ h8huCJOJQJ^JaJ#h8hu5CJOJQJ^JaJ h8huCJOJQJ^JaJ h8h8CJOJQJ^JaJ h8hbUCJOJQJ^JaJ |~  x D $da$gdjgd# $da$gd# $dhxa$gdj $da$gdQLgdu gdbUgd8$a$gd8$&dPa$gd8, J X l   8<J`btﮜvbPP>P#h#h8CJOJQJ\^JaJ#h#hbUCJOJQJ\^JaJ&h#hu>*CJOJQJ\^JaJ&h#hbU>*CJOJQJ\^JaJ#h#huCJOJQJ\^JaJ#h#h#5CJOJQJ^JaJ#h#h#5CJOJQJ^JaJhjCJOJQJ^JaJhj6CJOJQJ^JaJ#hjh#6CJOJQJ^JaJ h#h#CJOJQJ^JaJ789<D $&cɺɺۺۺɨۺɔllZ#h8huCJOJQJ\^JaJ&h#hu>*CJOJQJ\^JaJ&h#hbU>*CJOJQJ\^JaJ&h#h8>*CJOJQJ\^JaJ#h#hbUCJOJQJ\^JaJhjCJOJQJ\^JaJ#h#huCJOJQJ\^JaJ#h#h8CJOJQJ\^JaJ#h#hN CJOJQJ\^JaJcq #$%&),08DH̽޽̽ޫ𫽫yhW h8h.CJOJQJ^JaJ h8huCJOJQJ^JaJ h8h+_CJOJQJ^JaJ#h8h+_CJOJQJ\^JaJh:CJOJQJ\^JaJ#h8h8CJOJQJ\^JaJhjCJOJQJ\^JaJ#h8hbUCJOJQJ\^JaJ#h8huCJOJQJ\^JaJh8CJOJQJ\^JaJ 0F(H((().*0*f+$a$gdj`gd#$a$gd#$a$gd#gd%0gd8dgd+_dgdj $da$gdj JL(((@(F(H(J((ͼyyweWK<h>h#CJOJQJ^JhjCJOJQJ^Jh8CJOJQJ^JaJ#h8h86CJOJQJ^JaJUh:CJOJQJ^JaJ#h8h:6CJOJQJ^JaJ h8h:CJOJQJ^JaJ#h8h85CJOJQJ^JaJ h8h8CJOJQJ^JaJ&h8h85>*CJOJQJ^JaJh:>*CJOJQJ^JaJhbU>*CJOJQJ^JaJe/zoznam projektov (tla ivo SKSI) * LENENIE KATEGORIZCIE AUTORIZOVANCH STAVEBNCH IN}INIEROV ( A1 Komplexn architektonick ain~inierske slu~by asvisiace technick poradenstvo pod>a 5 ods. 1a) Pod>a pvodnho lenenia tto kategria zahUHa: 1. Pozemn stavby (budovy) ( A2 Komplexn architektonick ain~inierske slu~by asvisiace technick poradenstvo pod>a 5 ods. 1a) Pod>a pvodnho lenenia tto kategria zahUHa: 2. In~inierske stavby: ( 2.1 Dopravn stavby ( 2.2 Vodohospodrske stavby ( 2.3 Lniov vedenia arozvody (potrubn, telekomunika n, energetick ain lniov stavby) ( 2.4 Komplexn priemyseln stavby ( I1 In~inier pre konatrukcie pozemnch stavieb pod>a 5 ods. 1b) bod 1 Pod>a pvodnho lenenia tto kategria zahUHa: 4. Stavebn konatrukcie ( 4.1 Projektovanie pozemnch stavieb ( 4.3 Stavebn fyzika ( 4.4 Po~iarna ochrana ( I2 In~inier pre konatrukcie in~inierskych stavieb pod>a 5 ods. 1b) bod 2 Pod>a pvodnho lenenia tto kategria zahUHa: 4.2 Projektovanie in~inierskych stavieb ( 4.21 Cesty a letisk ( 4.22 }eleznice a drhy ( 4.23 Mosty ( 4.24 Vodohospodrske stavby ( I3 In~inier pre statiku stavieb pod>a 5 ods. 1b) bod 3 Pod>a pvodnho lenenia tto kategria zahUHa: 3. Statika stavieb (nosn konatrukcie stavieb) ( 3.1 Cel rozsah nosnch konatrukci stavieb (statika adynamika) ( 3.2 Nosn konatrukcie budov ( I4 In~inier pre technick, technologick a energetick vybavenie stavieb pod>a 5 ods. 1b) bod 4 Pod>a pvodnho lenenia tto kategria zahUHa: 5. Technick, technologick aenergetick vybavenie stavieb ( 5.1 Zdravotnotechnick zariadenia a inatalcie ( 5.2 Vykurovacie aklimatiza n zariadenia ( 5.3 Elektrotechnick zariadenia ( 5.4 Tepeln zariadenia ( 5.5 Plynov zariadenia ( 5.6 Vrobn technologick zariadenia (((((((n)))*.*0*2*4*:*<***++b+f+++++++++,,--- - -`-b-----,...x.z........óÚóóÚÚóÚÚóh6 h#6CJOJQJaJh#CJOJQJaJh#5CJOJQJaJh6 h#5CJOJQJaJh6 h#CJOJQJaJ" joh6 h#CJOJQJaJhUh#CJOJQJaJh>h#OJQJ^J6f++++,,---,.x....r//$0R00000X1122 $`a$gd#$a$gd#`gd#`gd#./r/t///$0&0R0T0000000000000"1$1X1Z11122222222222v3x333 4 444444>5@555555ввв߲Ģв߲ввввh%9h#6CJOJQJaJh%9h#5CJOJQJaJ" joh6 h#CJOJQJaJh#CJOJQJaJh6 h#CJOJQJaJh6 h#6CJOJQJaJh6 h#5CJOJQJaJ92223 444>55554666 $`a$gd#$a$gd#`gd# 55264666 h8h#CJOJQJ^JaJh#6OJQJh6 h#CJOJQJaJ" joh6 h#CJOJQJaJ21h:pj. A!"#$5% s2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@_HmHnHsHtHD`D zNormlnyCJ_HaJmHsHtH @ @ #Nadpis 2$@&6>*aJtHFA F Predvolen psmo odsekuZiZ Normlna tabu>ka4 l4a 0k 0 Bez zoznamu TBT u Zkladn text$a$6CJOJQJaJtHH/H uZkladn text Char 6OJQJHH HR Text bublinyCJOJQJ^JaJR/!R HRText bubliny CharCJOJQJ^JaJtH </1< # Nadpis 2 Char 6>*CJPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VN3J/-nl5-m_~ -|@ x yJxJ-|zu@!%תj9d~9_SLY,vZn H91q(%ĹDf!ŌpRꗪ_~g_O{+;_aO?x`4Ca\5TLx0DDh3b$g@_^",6#x#/,nabh%(\sia.}d!td;@bJl.4R 41blYMBq8 &q:XC2$#F$,m!Fln8Fm# wCL0^@ "!KH6e2q=. 3Lӛ`m6WX /ed"Am>/!td!6ġB"*63A:(Ni] Eb̌,a%5 G$>Q7doeŷ-zW!pdB}E|K{vҽ~~hoULjܷO W[wi҇AiZq7R0%H8 B4}ٕNfX|5D׏`{vW훐&3IT-$A$`AP+{+, ~-@- lp\0'*DD)M**o3ӻiT#VtSrݹ<^# L*2MpVruhid(|PZkƿ8mnSh+[P2c4oSxh<$O,.ap%:DDġ$jryh4Dq+W@YrMw$L2NXiFdӯVXUKKtɱ3e FsBuf.dhLU Cu]S@$klzPnwή{&iv3fXXkV!M;|*ݛ\i>!<~ A̠&o˰l@uۍ=: ftTVK\ړmp,rTPjWJ߮ھ_-r۩܅"¨짇.}xEы:~VoΌYTd\r8~IR<^qsV7NЬiASւz FukWkj (xh^FkͶ1T>X@xsPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!p)theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] B, c(.566 f+2668@0( B S ? "4=Bhiqr=>stCD9:tuK  H I : > 5 8 X \ +.BF(+GK),HLLOx{##E ; ; ##E ; ; F , *EQ v)6s ]`T[, *P-VQe$.P-VA4P-Vv)6P-VUb8A4!t>Y QqHA4Y QKhP-VKhV]`T[]`T[P-VKhO^iv)6VnP-Vl9q, */.N .%qY&`1h?=bUHRJ#fH.%0)0[Yj_/gjnpp=wRv#$i5+_n5$QL0YyCz8BV):XCgt)&Mu@ p  @(@(Unknown G.[x Times New Roman5Symbol3. .[x Arial5. .[`)TahomaA. Arial Narrow?. x@Arial Black;Wingdings9. . Segoe UIA$BCambria Math"qDqGDqGXgG G !r43qHP ?z!xx 0Jn `chal, Podhjska 320, }elezni n 53, 941 48SKSIMria Olaakovsk Oh+'0 <H h t 4Jn chal, Podhjska 320, eleznin 53, 941 48SKSINormalMria Olakovsk2Microsoft Office Word@F#@>v@le@leG ՜.+,0 hp SKSI  1Jn chal, Podhjska 320, eleznin 53, 941 48 Nzov !#$%&'()*+,-./012346789:;<>?@ABCDGRoot Entry F]eI1Table""$WordDocument4BSummaryInformation(5DocumentSummaryInformation8=CompObj{ F)Dokument programu Microsoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q