ID: 2121232

Autorizačná skúška

Detaily skúšky
Typ skúšky: ASI
Názov skúšky: Autorizačná skúška
Región SKSI: Bratislava
Popis skúšky:

OZNAM:
Vzhľadom na situáciu súvisiacu s pandémiou bol počet uchádzačov na skúšky obmedzený, z toho dôvodu je PRIHLÁSENIE na tento termín UZATVORENÉ.
Ďakujeme za pochopenie.

Autorizácia
je podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov rozhodnutie o zapísaní žiadateľa do zoznamu autorizovaných stavebných inžinierov na základe získania alebo uznania odbornej kvalifikácie potrebnej na výkon regulovaného povolania - autorizovaný stavebný inžinier.

Do zoznamu sa zapíše osoba, ktorá splnila zákonom stanovené podmienky vzdelania, odbornej praxe, úspešne vykonala autorizačnú skúšku a zložila sľub.

 

Autorizácia je podmienkou na získanie oprávnenia na výkon vybraných činností, ktorých výsledok má vplyv na ochranu verejných záujmov vo výstavbe, pod ktoré patrí aj projektová činnosť v súlade so stavebným zákonom.

Na autorizačnej skúške uchádzač preukazuje svoje teoretické vedomosti, praktické skúsenosti, tvorivé schopnosti a znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem potrebných na výkon regulovaného povolania.

 

Upozornenie:

V prípade neúplného alebo nepravdivého vyplnenia online prihlášky a požadovaných príloh (t.zn. ak nebudú po obsahovej a formálnej stránke správne a kompletné), bude uchádzač vyradený zo skúšok na vybraný termín z dôvodu nesplnenia požadovaných podmienok!

 

Podrobnosti konania Miesto konania
Začiatok registrácie: 12.10.2021 Názov: Regionálna kancelária SKSI Bratislava
Koniec registrácie: 07.11.2021 Ulica a č.d.: Mýtna 29
Skúška prebieha od: 07.12.2021 PSČ: 811 07
Skúška prebieha do: 10.12.2021 Mesto: Bratislava
Maximálny počet účastníkov: 40
Aktuálny počet účastníkov: 40
Odborný garant: Ing. Marián Slosarčík
Poznámka:
Stav skúšky: Prebieha prihlasovanie
Cena skúšky Prílohy
Základná suma:
Znížená suma:
Zľava v %:
Poznámka:
400.00 €    (*)
200.00 €    (**)
0.00 %
* výška úhrady za skúšku pre každú kategóriu/podkategóriu za prvú skúšku
* výška úhrady za opakovanú skúšku (podľa § 21 zákona) pre každú kategóriu/podkategóriu
** výška úhrady za rozšírenie autorizácie o ďalšiu kategóriu/podkategóriu (vykonaním novej skúšky)
** výška úhrady za dokončenie skúšky po prerušení pre každú kategóriu/podkategóriu

Výška všetkých poplatkov:
https://www.sksi.sk/poplatky
10-1-C - Doklad o dosiahnutom vzdelaní - diplom + vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške (úradne overená kópia)
10-2-A - Register trestov nie starší ako 3 mesiace (originál)
32-1-D - Záznamník odbornej praxe a zoznam projektov (na tlačive SKSI) - platné od roku 2019
32-2-A - Katalóg prác - portfólio
32-3-A - Evidenčná karta pre kategórie A1 a A2
32-3-D - Žiadosť o posúdenie vzdelania pre autorizáciu - platné od roku 2019
Dokumenty na stiahnutie
Autorizačný a skúšobný poriadok
Podmienky na autorizačnú skúšku
Kontakty / informácie
Kontaktná osoba komory: Ing. Ingrid Mokošová, 0906/101920, 0901/914575, sksiba@sksi.sk
Doplňujúce informácie:

PRIHLÁSENIE na autorizačnú skúšku je možné uskutočniť len formou ON-LINE prihlásenia, a to v dvoch krokoch:
1.) vyplniť ON-LINE prihlášku + vložiť PRÍLOHY
- v on-line prihláške si označíte požadovanú odbornosť
- vložíte všetky PRÍLOHY s požadovaným obsahom, naskenované vo formáte PDF
- vypíšete osobné a fakturačné údaje

- po odoslaní on-line prihlášky Vám systém vygeneruje a na e-mail zašle prihlášku, tú si vytlačte a podpíšte
(v prípade otázok ohľadom príloh, môžete osloviť kontaktnú osobu komory ešte pred samotným prihlásením)
- preddavkovú faktúru Vám zašleme e-mailom až po spracovaní Vašej prihlášky na skúšku
 

2.) doručiť všetky požadované prílohy v TLAČENEJ FORME do RK BA
- t. j. všetky prílohy, ktoré ste vložili pri on-line prihlasovaní + podpísanú prihlášku, doručte osobne, alebo kuriérom do RK SKSI Bratislava (prízemie budovy), Mýtna 29, 811 07 Bratislava v termíne najneskôr do 08.11.2021

V opačnom prípade samotná on-line prihláška na skúšku nemôže byť akceptovaná, uchádzač bude vyradený zo zoznamu prihlásených a budeme mu účtovať storno poplatok vo výške 30 Eur.

 

Prihláška môže byť zamietnutá z formálnych dôvodov, napr. v prípade:

- nedodržania termínu odovzdania originálov dokladov alebo

- odovzdania neúplných a nevyhovujúcich požadovaných príloh z dôvodu nesplnenia podmienok na skúšku alebo

- neuhradenia poplatkov v určenom termíne na základe preddavkovej faktúry, ktorú Vám zašleme e-mailom po Vašom prihlásení na skúšku

Zároveň si dovoľujeme upozorniť na administratívno-manipulačný storno poplatok (vo výške 30 Eur), ktorý bude uchádzačovi účtovaný po online prihlásení sa v prípade zamietnutia prihlášky (zo strany SKSI) alebo stornovania prihlášky (zo strany uchádzača) na skúšku z akéhokoľvek dôvodu najneskôr do začiatku písomnej časti skúšky.


Na našej webovej stránke v časti Odborné skúšky - autorizácia nájdete ďalšie užitočné informácie k autorizačnej skúške:

- potrebné TLAČIVÁ (prílohy) 

- vrátane otázok na písomné testy a inštrukcií k elektronickému testovaniu

- a výšku poplatkov spojených s procesom skúšok