ࡱ> gifkcbjbj4tǗ\Ǘ\HHHHH\\\\,\: ,LxxxxSSS$ "$+HSSSSS+HHxxS:HxHxSxVF 0: %%%HSSSSSSS++SSS: SSSS%SSSSSSSSSJ : titul, meno apriezvisko, adresa pobytu, telefn, e-mail Slovensk komora stavebnch in~inierov Mtna 29 810 05 Bratislava }IADOSd OPOSDENIE VZDELANIA TECHNICKHO ZAMERANIA na skaky odbornej spsobilosti pre innose stavbyvedci a/alebo stavebn dozor Dolu podpsan/ (titul, meno, priezvisko) .................................................................................................................. tmto ~iadam SKSI oposdenie dosiahnutho vzdelania technickho zamerania ku skake odbornej spsobilosti pod>a zkona SNR . 138/1992 Zb. o autorizovanch architektoch a autorizovanch stavebnch in~inieroch vznen neskorach predpisov na vkon innosti: STAVBYVEDCI pre odborn zameranie (uvete zni~aie uvedenho zna enia kategri): ......................................................................... ................................................................................................................................................................................................ Dosiahnut vzdelanie technickho zamerania (uvete presn nzov akoly/fakulty, atudijnho programu/odboru, rok ukon enia atdia): ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ D:~ka odbornej praxe z innosti asistenta stavbyvedceho pre odborn zameranie: ( 10 Pozemn stavby je: ..................... rokov ................. mesiacov ( 21 dopravn stavby je: ..................... rokov ................. mesiacov ( 22 mosty, tunely je: ..................... rokov ................. mesiacov ( 23 vodohospodrske stavby je: ..................... rokov ................. mesiacov ( 24 potrubn, energetick a in lniov stavby je: ..................... rokov ................. mesiacov ( 25 komplexn priemyseln stavby je: ..................... rokov ................. mesiacov ( 26 geotechnika je: ..................... rokov ................. mesiacov ( 31 zdravotnotechnick zariadenia aintalcie je: ..................... rokov ................. mesiacov ( 32 vykurovanie a klimatiza n zariadenia je: ..................... rokov ................. mesiacov ( 33 elektrotechnick zariadenia je: ..................... rokov ................. mesiacov ( 34 tepeln zariadenia je: ..................... rokov ................. mesiacov ( 35 plynov zariadenia je: ..................... rokov ................. mesiacov ( 36 vrobn technologick zariadenia je: ..................... rokov ................. mesiacov ( 37 po~iarna ochrana je: ..................... rokov ................. mesiacov V ......................................... dHa ...................... ..................................................... vlastnoru n podpis Povinn prlohy ktejto ~iadosti - doklady odosiahnutom vzdelan a doklady oodbornej praxi: " maturitn vysved enie + vaetky koncoro n vysved enia alebo " V` diplom + vysved enie oattnej zvere nej skake + vpis atudijnch predmetov po as celho atdia " HYPERLINK "https://www.sksi.sk/buxus/docs/Strom_webu_pre_dokumenty/Autorizacia_a_odbornne_skusky/SV_SD/Tlacivo_skusky_SV_SD_08_2021_Zaznamnik_praxe_Zoznam_stavieb.xls" \t "_blank" Zznamnk odbornej praxe a zoznam stavieb (tla ivo SKSI) Pozn. posdenie vzdelania je spoplatnen pod>a aktulneho HYPERLINK "https://www.sksi.sk/buxus/docs/Strom_webu_pre_dokumenty/Novinky/Sadzobnik_poplatkov_SKSI_SV_SD.pdf" cennka (bez prihlsenia sa na skaku je poplatok 50 EUR) titul, meno apriezvisko, adresa pobytu, telefn, e-mail Slovensk komora stavebnch in~inierov Mtna 29 810 05 Bratislava }IADOSd OPOSDENIE VZDELANIA TECHNICKHO ZAMERANIA na skaky odbornej spsobilosti pre innose stavbyvedci a/alebo stavebn dozor Dolu podpsan/ (titul, meno, priezvisko) .................................................................................................................. tmto ~iadam SKSI oposdenie dosiahnutho vzdelania technickho zamerania Zbrx j l  ޿}oaO=-hRjyhdy6CJ\^JaJ#hRjyh 5CJOJQJ^JaJ#hRjyh(5CJOJQJ^JaJhRjyh(5OJQJ^JhRjyh#=t5OJQJ^JhRjyheOJQJ^J hRjyh)CJOJQJ^JaJ#hRjyhz5CJOJQJ^JaJ#hRjyhBV5CJOJQJ^JaJ hRjyhzCJOJQJ^JaJh*CJOJQJ^JaJ hRjyhIQCJOJQJ^JaJ hqhzCJOJQJ^JaJtvx  l R t v K $dha$gdI@Dgdx(dhgdI@D $da$gdyXdgd( $da$gd#=tdgd($a$gdIQ$&dPa$gd) 0 f 2 J L X Z b d f p r " * L R j r ãЃãssbRhRjyh*6CJ\^JaJ!hRjyh*56CJ\^JaJhRjyhyX6CJ\^JaJhRjyhz6CJ\^JaJhRjyh 66CJ\^JaJhRjyh)6CJ\^JaJhRjyh 6CJ\^JaJhRjy6CJ\^JaJhRjyh#=t6CJ\^JaJhRjyhdy6CJ\^JaJhRjyhe6CJ\^JaJr t v ~ "8ԮԜvbvPAhRjyCJOJQJ\^JaJ#hRjyhx(CJOJQJ\^JaJ&hRjyhF6CJOJQJ\^JaJ&hRjyhx(6CJOJQJ\^JaJ#hRjyhyXCJOJQJ\^JaJ#hRjyh8 CJOJQJ\^JaJ#hRjyhIQCJOJQJ\^JaJ&hI@DhI@D5CJOJQJ\^JaJhI@DCJOJQJ\^JaJhqFhqF6CJ\^JaJhIQ6CJ\^JaJ@ky &(*,.̨̺̺ި̙ucucuQ?#hRjyh(CJOJQJ\^JaJ#hRjyh CJOJQJ\^JaJ#hRjyhIQCJOJQJ\^JaJ#hRjyhCJOJQJ\^JaJ#hRjyh8 CJOJQJ\^JaJh*CJOJQJ\^JaJ#hRjyhRjyCJOJQJ\^JaJ#hRjyhx(CJOJQJ\^JaJ#hRjyhyXCJOJQJ\^JaJhRjyCJOJQJ\^JaJ#hRjyhqCJOJQJ\^JaJ.>@PRTprLNvdzdzۤwhYhGYG#hRjyhRjyCJOJQJ\^JaJh*CJOJQJ\^JaJhRjyCJOJQJ\^JaJh]WCJOJQJaJhRjyhRjyCJOJQJaJ" johRjyhRjyCJOJQJaJhRjyCJOJQJ\^JaJ&h*h(5CJOJQJ\^JaJ&h*h 5CJOJQJ\^JaJ#hRjyhx(CJOJQJ\^JaJ#hRjyh(CJOJQJ\^JaJLMwh6P !gdmY5gdpgd*dgdPdgdRjy $da$gdRjy $dha$gd*vx|~KMNhiklwy78:;<FHuô肋{ôålôålôållôhRjyCJOJQJ\^JaJh*CJOJQJaJhRjyCJOJQJaJ" johRjyhRjyCJOJQJaJhRjyhRjyCJOJQJaJh*CJOJQJ\^JaJ#hRjyhRjyCJOJQJ\^JaJh*6CJOJQJaJhRjy6CJOJQJaJhRjyhRjy6CJOJQJaJ*uwxz|fhj468vx|~÷å÷uufhRjyhx(CJOJQJaJhRjyCJOJQJ\^JaJ#hRjyhx(CJOJQJ\^JaJh*CJOJQJ\^JaJ#hRjyhRjyCJOJQJ\^JaJh*CJOJQJaJhRjyCJOJQJaJhRjyhRjyCJOJQJ\aJ" johRjyhRjyCJOJQJaJhRjyhRjyCJOJQJaJ( "OPQghiklvx  ָָ֗֗֗yiW"hRjyhP5CJOJQJ\aJhRjyhPCJOJQJ\aJhPCJOJQJaJ" johRjyhPCJOJQJaJhRjyCJOJQJ\^JaJ" johRjyhRjyCJOJQJaJhRjyhRjyCJOJQJaJh*CJOJQJ\^JaJ#hRjyhRjyCJOJQJ\^JaJh*CJOJQJaJhRjyCJOJQJaJ "*<@&.24<Pv߱r`Nr= hRjyhCJOJQJ^JaJ#hRjyhCJOJQJ\^JaJ#hRjyheCJOJQJ\^JaJ#hRjyhIQCJOJQJ\^JaJh*CJOJQJ^JaJh.!CJOJQJ^JaJ hRjyh*CJOJQJ^JaJh*CJOJQJ\^JaJhRjyhP5CJOJQJaJhPCJOJQJ\^JaJ#hRjyhPCJOJQJ\^JaJhRjyhPCJOJQJaJ,<@B~пЫrraP?-#h*h5CJOJQJ^JaJ h*hpCJOJQJ^JaJ h*hCJOJQJ^JaJ h*5>*CJOJQJ^JaJ&h*h5>*CJOJQJ^JaJ&h*hp5>*CJOJQJ^JaJ hmY55>*CJOJQJ^JaJ&h*h5>*CJOJQJ^JaJ hRjyhzCJOJQJ^JaJ hRjyhnCJOJQJ^JaJ hRjyhCJOJQJ^JaJh*CJOJQJ^JaJ*,68<TX`j x!z!ͼ͚xxxgTEThmY5hmY5CJOJQJaJ%jhmY5hmY5CJOJQJUaJ hmY5hmY5CJOJQJ^JaJ h*hCJOJQJ^JaJ h*hx(CJOJQJ^JaJ h*hCJOJQJ^JaJ h*h>3CJOJQJ^JaJ h*hpCJOJQJ^JaJ h*h*CJOJQJ^JaJ h*hx(CJOJQJ^JaJ h*hqCJOJQJ^JaJz!!!!!!!!!"4"@"d"f"F#H#J#˹vgXgXDg-D,jhmY56CJOJQJU^JaJ&jhmY56CJOJQJU^JaJh(6CJOJQJ^JaJhmY56CJOJQJ^JaJ#h(h(6CJOJQJ^JaJhmY5CJOJQJ^JaJ h*hmY5CJOJQJ^JaJ#h*hmY56CJOJQJ^JaJ#hmY5hmY56CJOJQJ^JaJ hmY5hmY5CJOJQJ^JaJ%jhmY5hmY5CJOJQJUaJ hmY5hmY50JCJOJQJaJJ#X#Z#~######## $($@$$$$4%%ȹȹȪvhvVvI;VhRjyh 35OJQJ^JhRjyh 3OJQJ^J#hRjyh 35CJOJQJ^JaJh 3CJOJQJ^JaJ hRjyh 3CJOJQJ^JaJ hqhqFCJOJQJ^JaJ#h(h(6CJOJQJ^JaJhHX&6CJOJQJ^JaJhmY56CJOJQJ^JaJh(6CJOJQJ^JaJ&jhmY56CJOJQJU^JaJ'hmY5h(0J6CJOJQJ^JaJ!###:$<$>$@$$$$$$$4%%%pKKK $da$gd 3dgd 3 $da$gd 3dgd 3gd 3$a$gd 3$&dPa$gd 3gdqFxgd(%.&r&.'8'~''JpKKKKKK0N2N4NN4OOPPPQQQQ>R²}}i}Z}Z}Z}H}#hRjyhI@DCJOJQJ\^JaJh 3CJOJQJ\^JaJ&hRjyh 36CJOJQJ\^JaJ#hRjyh 3CJOJQJ\^JaJ&hI@DhI@D5CJOJQJ\^JaJhI@DCJOJQJ\^JaJhqFhqF6CJ\^JaJh 356CJ\^JaJ!hRjyh 356CJ\^JaJUh 36CJ\^JaJhRjyh 36CJ\^JaJku skake odbornej spsobilosti pod>a zkona SNR . 138/1992 Zb. o autorizovanch architektoch a autorizovanch stavebnch in~inieroch vznen neskorach predpisov na vkon innosti: STAVEBN DOZOR pre odborn zameranie (uvete zni~aie uvedenho zna enia kategri): ......................................................................... ................................................................................................................................................................................................ Dosiahnut vzdelanie technickho zamerania (uvete presn nzov akoly/fakulty, atudijnho programu/odboru, rok ukon enia atdia): ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................ D:~ka odbornej praxe z innosti asistenta stavebnho dozoru pre odborn zameranie: ( 10 Pozemn stavby je: ..................... rokov ................. mesiacov ( 21 dopravn stavby je: ..................... rokov ................. mesiacov ( 22 mosty, tunely je: ..................... rokov ................. mesiacov ( 23 vodohospodrske stavby je: ..................... rokov ................. mesiacov ( 24 potrubn, energetick a in lniov stavby je: ..................... rokov ................. mesiacov ( 25 komplexn priemyseln stavby je: ..................... rokov ................. mesiacov ( 26 geotechnika je: ..................... rokov ................. mesiacov ( 31 zdravotnotechnick zariadenia ainatalcie je: ..................... rokov ................. mesiacov ( 32 vykurovanie a klimatiza n zariadenia je: ..................... rokov ................. mesiacov ( 33 elektrotechnick zariadenia je: ..................... rokov ................. mesiacov ( 34 tepeln zariadenia je: ..................... rokov ................. mesiacov ( 35 plynov zariadenia je: ..................... rokov ................. mesiacov ( 36 vrobn technologick zariadenia je: ..................... rokov ................. mesiacov ( 37 po~iarna ochrana je: ..................... rokov ................. mesiacov V .................................. dHa .................. ..................................................... vlastnoru n podpis Povinn prlohy ktejto ~iadosti - doklady odosiahnutom vzdelan a doklady oodbornej praxi: " maturitn vysved enie + vaetky koncoro n vysved enia alebo " V` diplom + vysved enie oattnej zvere nej skake + vpis atudijnch predmetov po as celho atdia " HYPERLINK "https://www.sksi.sk/buxus/docs/Strom_webu_pre_dokumenty/Autorizacia_a_odbornne_skusky/SV_SD/Tlacivo_skusky_SV_SD_08_2021_Zaznamnik_praxe_Zoznam_stavieb.xls" \t "_blank" Zznamnk odbornej praxe a zoznam stavieb (tla ivo SKSI) Pozn. posdenie vzdelania je spoplatnen pod>a aktulneho HYPERLINK "https://www.sksi.sk/buxus/docs/Strom_webu_pre_dokumenty/Novinky/Sadzobnik_poplatkov_SKSI_SV_SD.pdf" cennka (bez prihlsenia sa na skaku je poplatok 50 EUR) KL2N4N|PRPSSTTU0VVWlX:YYZR[\\\\\^^gd 3dgd 3 $da$gd 3 $dha$gd 3gdI@DdhgdI@D>RZR\R^RrRtRvRRRRRRRRRRPSRSzS|SSSSSS۸|m[m[K>[m[Kh 36CJOJQJaJhRjyh 36CJOJQJaJ#hRjyh 3CJOJQJ\^JaJh 3CJOJQJ\^JaJh]WCJOJQJaJhRjyh 3CJOJQJaJ" johRjyh 3CJOJQJaJh 3CJOJQJ\^JaJ#hRjyh 3CJOJQJ\^JaJ hVf5CJOJQJ\^JaJ h 35CJOJQJ\^JaJ&h*h 35CJOJQJ\^JaJSSS T&T>TBTTTTTTTTTPUTUVUUUUUU,V0V2VrVtV|VVVVVVVVWW0W4WWWWWWWWX XjXlXnXXXXX:Y]Ӣq` hRjyh 3CJOJQJ^JaJh 3CJOJQJ\^JaJhRjyh 35CJOJQJaJ"hRjyh 35CJOJQJ\aJhRjyh 3CJOJQJ\aJh 3CJOJQJ\^JaJ#hRjyh 3CJOJQJ\^JaJh 3CJOJQJaJhRjyh 3CJOJQJaJ" johRjyh 3CJOJQJaJ%>]H]]]]^ ^^&^H^L^^^^_``ϻtbtQ@-%jhmY5hmY5CJOJQJUaJ hmY5h 3CJOJQJ^JaJ h*h 3CJOJQJ^JaJ#h*h 35CJOJQJ^JaJ h*h 3CJOJQJ^JaJ h 35>*CJOJQJ^JaJ&h*h 35>*CJOJQJ^JaJ hmY55>*CJOJQJ^JaJ&h*hmY55>*CJOJQJ^JaJ hRjyh 3CJOJQJ^JaJ#hRjyh 3CJOJQJ\^JaJh 3CJOJQJ^JaJ^^`acxgdmY5gd 3`aaaaaaaaaabpbrbRc޼vhVG3G&jhmY56CJOJQJU^JaJhmY56CJOJQJ^JaJ#h(hmY56CJOJQJ^JaJh 3CJOJQJ^JaJ h*h 3CJOJQJ^JaJ#h*h 36CJOJQJ^JaJ#hmY5h 36CJOJQJ^JaJ hmY5h 3CJOJQJ^JaJ hmY5hmY5CJOJQJ^JaJ hmY5hmY50JCJOJQJaJ%jhmY5hmY5CJOJQJUaJhmY5hmY5CJOJQJaJRcTcVcdcfccղhmY56CJOJQJ^JaJ'hmY5hmY50J6CJOJQJ^JaJ&jhmY56CJOJQJU^JaJ,jOhmY56CJOJQJU^JaJ21h:pI@D. A!n"n#$% ODyK yK https://www.sksi.sk/buxus/docs/Strom_webu_pre_dokumenty/Novinky/Sadzobnik_poplatkov_SKSI_SV_SD.pdfyX;H,]ą'cODyK yK https://www.sksi.sk/buxus/docs/Strom_webu_pre_dokumenty/Novinky/Sadzobnik_poplatkov_SKSI_SV_SD.pdfyX;H,]ą'cs2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@_HmHnHsHtHD`D zNormlnyCJ_HaJmHsHtH FA`F Predvolen psmo odsekuZiZ Normlna tabu>ka4 l4a 0k 0 Bez zoznamu TB@T dy Zkladn text$a$6CJOJQJaJtHH/H dyZkladn text Char 6OJQJHH < Text bublinyCJOJQJ^JaJR/!R <Text bubliny CharCJOJQJ^JaJtH RU@1R mY5Hypertextov prepojenie >*B*phcPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VN3J/-nl5-m_~ -|@ x yJxJ-|zu@!%תj9d~9_SLY,vZn H91q(%ĹDf!ŌpRꗪ_~g_O{+;_aO?x`4Ca\5TLx0DDh3b$g@_^",6#x#/,nabh%(\sia.}d!td;@bJl.4R 41blYMBq8 &q:XC2$#F$,m!Fln8Fm# wCL0^@ "!KH6e2q=. 3Lӛ`m6WX /ed"Am>/!td!6ġB"*63A:(Ni] Eb̌,a%5 G$>Q7doeŷ-zW!pdB}E|K{vҽ~~hoULjܷO W[wi҇AiZq7R0%H8 B4}ٕNfX|5D׏`{vW훐&3IT-$A$`AP+{+, ~-@- lp\0'*DD)M**o3ӻiT#VtSrݹ<^# L*2MpVruhid(|PZkƿ8mnSh+[P2c4oSxh<$O,.ap%:DDġ$jryh4Dq+W@YrMw$L2NXiFdӯVXUKKtɱ3e FsBuf.dhLU Cu]S@$klzPnwή{&iv3fXXkV!M;|*ݛ\i>!<~ A̠&o˰l@uۍ=: ftTVK\ړmp,rTPjWJ߮ھ_-r۩܅"¨짇.}xEы:~VoΌYTd\r8~IR<^qsV7NЬiASւz FukWkj (xh^FkͶ1T>X@xsPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!p)theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] t r .vuz!J#%>RSY>]`Rcc !"$345689!K^c#27 goZBJXXXX8@0( B S ?0 ; !gy9<bckl~JK 12Y\[^* - { ~ N Q  Z ]  ] a  %)\]LMOP^`?BADad47@C7<q<<Z # # ^_<<JK # # ((^_`c_6A@eGM 8 ]WY&?=.! "J#HX&(KE(x(u1mY5 6j9I@DF0NROTyXj_sfmnp#=tdyRjy>3 3$i(np5$fF*qIQ0<YPVfMyCzBV XCgqFt)&M@:: @$@,@4@"$&JUnknownG.[x Times New Roman5Symbol3. .[x ArialA. Arial Narrow5. .[`)Tahoma;Wingdings9. . Segoe UIA$BCambria Math"q'g:G(T'V77Inr4qq 3qHP ?z!xx 0Jn `chal, Podhjska 320, }elezni n 53, 941 48SKSIMria Olaakovsk Oh+'0 <H h t 4Jn chal, Podhjska 320, eleznin 53, 941 48SKSINormalMria Olakovsk5Microsoft Office Word@ @ E@:Ɯ@lV ՜.+,D՜.+,` hp SKSI7q 1Jn chal, Podhjska 320, eleznin 53, 941 48 Nzov 8@ _PID_HLINKSAn chttps://www.sksi.sk/buxus/docs/Strom_webu_pre_dokumenty/Novinky/Sadzobnik_poplatkov_SKSI_SV_SD.pdfyshttps://www.sksi.sk/buxus/docs/Strom_webu_pre_dokumenty/Autorizacia_a_odbornne_skusky/SV_SD/Tlacivo_skusky_SV_SD_08_2021_Zaznamnik_praxe_Zoznam_stavieb.xlsnchttps://www.sksi.sk/buxus/docs/Strom_webu_pre_dokumenty/Novinky/Sadzobnik_poplatkov_SKSI_SV_SD.pdfyshttps://www.sksi.sk/buxus/docs/Strom_webu_pre_dokumenty/Autorizacia_a_odbornne_skusky/SV_SD/Tlacivo_skusky_SV_SD_08_2021_Zaznamnik_praxe_Zoznam_stavieb.xls !"#$%&'()*+,-./0123456789:<=>?@ABDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ[\]_`abcdehRoot Entry F VjData ;1TableC%WordDocument4tSummaryInformation(VDocumentSummaryInformation8^CompObj{ F)Dokument programu Microsoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q