ID: 2360632

Autorizačná skúška

Detaily skúšky
Typ skúšky: ASI
Názov skúšky: Autorizačná skúška
Región SKSI: Košice
Popis skúšky:

Autorizácia je podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov rozhodnutie o zapísaní žiadateľa do zoznamu autorizovaných stavebných inžinierov na základe získania alebo uznania odbornej kvalifikácie potrebnej na výkon regulovaného povolania - autorizovaný stavebný inžinier.

Do zoznamu sa zapíše osoba, ktorá splnila zákonom stanovené podmienky vzdelania, odbornej praxe, úspešne vykonala autorizačnú skúšku a zložila sľub.

 

Autorizácia je podmienkou na získanie oprávnenia na výkon vybraných činností, ktorých výsledok má vplyv na ochranu verejných záujmov vo výstavbe, pod ktoré patrí aj projektová činnosť v súlade so stavebným zákonom.

 

Na autorizačnej skúške uchádzač preukazuje svoje teoretické vedomosti, praktické skúsenosti, tvorivé schopnosti a znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem potrebných na výkon regulovaného povolania.

 

Všetky podrobnejšie informácie, podmienky a tlačivá ku skúškam nájdete nižšie v Doplňujúcich informáciách, v časti Povinné prílohy a na našej webovej stránke.

 

Prihlásenie na skúšku je možné len formou vyplnenia ON-LINE žiadosti/prihlášky vrátane odoslania všetkých požadovaných príloh (naskenovaných vo formáte PDF).

 

Upozornenie:

V prípade neúplného alebo nepravdivého vyplnenia online prihlášky a požadovaných príloh (t.zn. ak nebudú po obsahovej a formálnej stránke správne a kompletné), bude uchádzač vyradený zo skúšok na vybraný termín z dôvodu nesplnenia požadovaných podmienok!

Podrobnosti konania Miesto konania
Začiatok registrácie: 01.08.2023 Názov: Regionálna kancelária SKSI Košice
Koniec registrácie: 29.08.2023 Ulica a č.d.: Južná trieda 93
Skúška prebieha od: 26.09.2023 PSČ: 040 01
Skúška prebieha do: 03.10.2023 Mesto: Košice
Maximálny počet účastníkov: 41
Aktuálny počet účastníkov: 39
Odborný garant: Ing. Marián Slosarčík
Poznámka:
Stav skúšky: Uzatvorené prihlasovanie
Cena skúšky Prílohy
Základná suma:
Znížená suma:
Zľava v %:
Poznámka:
400.00 €    (*)
200.00 €    (**)
0.00 %
* výška úhrady za skúšku pre každú kategóriu/podkategóriu za prvú skúšku
* výška úhrady za opakovanú skúšku (podľa § 21 zákona) pre každú kategóriu/podkategóriu
** výška úhrady za rozšírenie autorizácie o ďalšiu kategóriu/podkategóriu (vykonaním novej skúšky)
** výška úhrady za dokončenie skúšky po prerušení pre každú kategóriu/podkategóriu

Výška všetkých poplatkov:
https://www.sksi.sk/poplatky
10-1-C - Doklad o dosiahnutom vzdelaní - diplom + vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške (úradne overená kópia)
10-2-A - Register trestov nie starší ako 3 mesiace (originál)
32-1-D - Záznamník odbornej praxe a zoznam projektov (na tlačive SKSI) - platné od roku 2022
32-2-A - Katalóg prác - portfólio
32-2-D - Potvrdenie odbornej praxe od zamestnávateľa (originál), povinná príloha pre zamestnancov - platné od r. 2023
32-3-A - Evidenčná karta pre kategórie A1 a A2
32-3-D - Žiadosť o posúdenie vzdelania pre autorizáciu - platné od roku 2022
32-4-A - Dobrozdanie/čestné vyhlásenie od autorizovanej osoby (originál) - platné od r. 2023
Dokumenty na stiahnutie
Autorizačný a skúšobný poriadok
Podmienky
Kontakty / informácie
Kontaktná osoba komory: Ing. Žaneta Kačmariková, 0906/101960, 0901/914579, sksike@sksi.sk
Katarína Litavcová, 0906/101960, 0901/914579, sksike@sksi.sk
Doplňujúce informácie:

Podmienkou zaradenia uchádzača na skúšku po on-line prihlásení a odoslaní všetkých požadovaných príloh (naskenovaných vo formáte PDF) je následné doručenie (osobné alebo poštou) podpísaných originálov prihlášky a všetkých požadovaných príloh v tlačenej forme do Regionálnej kancelárie RZ SKSI Košice, Južná trieda 93, 040 01 Košice (7. poschodie) v termíne do 29.08.2023!

 

Upozornenie:

Prihláška môže byť zamietnutá z formálnych dôvodov, napr. v prípade:

- nedodržania termínu odovzdania originálov dokladov alebo

- odovzdania neúplných a nevyhovujúcich požadovaných príloh z dôvodu nesplnenia podmienok na skúšku alebo

- neuhradenia poplatkov v určenom termíne.

Zároveň si dovoľujeme upozorniť na administratívno-manipulačný storno poplatok (vo výške 30 eur), ktorý bude uchádzačovi účtovaný po online prihlásení sa v prípade zamietnutia prihlášky (zo strany SKSI) alebo stornovania prihlášky (zo strany uchádzača) na skúšku z akéhokoľvek dôvodu najneskôr do začiatku písomnej časti skúšky.


Na našej webovej stránke v časti Odborné skúšky - autorizácia nájdete ďalšie užitočné informácie k autorizačnej skúške:

- potrebné TLAČIVÁ (prílohy) 

- vrátane otázok na písomné testy a inštrukcií k elektronickému testovaniu

- a výšku poplatkov spojených s procesom skúšok