ID: 2321042

Skúšky odbornej spôsobilosti na výkon energetickej certifikácie budov

Detaily skúšky
Typ skúšky: EHB
Názov skúšky: Skúšky odbornej spôsobilosti na výkon energetickej certifikácie budov
Región SKSI: Bratislava
Popis skúšky:

Skúška odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov je potrebná na získanie oprávnenia na výkon energetickej certifikácie budov.
 

Odborná spôsobilosť sa člení podľa miest spotreby energie na odbornú spôsobilosť na tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov, vykurovanie a prípravu teplej vody, vetranie a klimatizáciu, elektroinštaláciu a zabudované osvetlenie budov.

 

Na skúške uchádzač preukazuje svoje vedomosti, praktické skúsenosti, tvorivé schopnosti a znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem potrebných na výkon energetickej certifikácie budov.
 

Všetky podrobnejšie informácie, podmienky a tlačivá ku skúškam nájdete nižšie v Doplňujúcich informáciách, v časti Povinné prílohy a na našej webovej stránke.

 

Prihlásenie na skúšku je možné len formou vyplnenia ON-LINE žiadosti/prihlášky vrátane odoslania všetkých požadovaných príloh (naskenovaných vo formáte PDF).

V prípade viacerých požadovaných kategórií/miest spotreby uchádzač vypĺňa len jednu prihlášku!

 

Upozornenie:

V prípade neúplného alebo nepravdivého vyplnenia online prihlášky a požadovaných príloh (t.zn. ak nebudú po obsahovej a formálnej stránke správne a kompletné), bude uchádzač vyradený zo skúšok na vybraný termín z dôvodu nesplnenia požadovaných podmienok!

Podrobnosti konania Miesto konania
Začiatok registrácie: 08.08.2023 Názov: Regionálna kancelária SKSI Bratislava
Koniec registrácie: 05.09.2023 Ulica a č.d.: Mýtna 29
Skúška prebieha od: 03.10.2023 PSČ: 811 07
Skúška prebieha do: 06.10.2023 Mesto: Bratislava
Maximálny počet účastníkov: 30
Aktuálny počet účastníkov: 0
Odborný garant: prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD.
Poznámka:
Stav skúšky: Čaká na prihlasovanie
Cena skúšky Prílohy
Základná suma:
Znížená suma:
Zľava v %:
Poznámka:
10-1-C - Doklad o dosiahnutom vzdelaní - diplom + vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške (úradne overená kópia)
10-2-A - Register trestov nie starší ako 3 mesiace (originál)
42-1-A - Tri odborné práce z oblasti požadovaného miesta spotreby
42-1-D - Záznamník odbornej praxe a zoznam odborných prác z EHB (na tlačive SKSI)
Dokumenty na stiahnutie
Podmienky
Skúšobný poriadok
Kontakty / informácie
Kontaktná osoba komory: Ing. Ingrid Mokošová, 0906/101920, 0901/914575, sksiba@sksi.sk
Doplňujúce informácie:

Podmienkou zaradenia uchádzača na skúšku po on-line prihlásení a odoslaní všetkých požadovaných príloh (naskenovaných vo formáte PDF) je následné doručenie (osobné alebo poštou) podpísaných originálov prihlášky a všetkých požadovaných príloh v tlačenej forme do Regionálnej kancelárie RZ SKSI Bratislava (prízemie budovy), Mýtna 29, 811 07 Bratislava v termíne najneskôr do 06.09.2023.

 

Upozornenie:

Prihláška môže byť zamietnutá z formálnych dôvodov, napr. v prípade:

- nedodržania termínu odovzdania originálov dokladov alebo

- odovzdania neúplných a nevyhovujúcich požadovaných príloh z dôvodu nesplnenia podmienok na skúšku alebo

- neuhradenia poplatkov v určenom termíne.

Zároveň si dovoľujeme upozorniť na administratívno-manipulačný storno poplatok (vo výške 80 eur), ktorý bude uchádzačovi účtovaný po online prihlásení sa v prípade zamietnutia prihlášky (zo strany SKSI) alebo stornovania prihlášky (zo strany uchádzača) na skúšku z akéhokoľvek dôvodu najneskôr do začiatku písomnej časti skúšky.


Na našej webovej stránke v časti Odborné skúšky - energetická hospodárnosť budov nájdete ďalšie užitočné informácie ku skúške:

- všetky potrebné TLAČIVÁ (prílohy) 

- vrátane otázok na písomné testy a inštrukcií k elektronickému testovaniu

- a výšku poplatkov spojených s procesom skúšok