ID: 2440522

Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor

Detaily skúšky
Typ skúšky: SV/SD
Názov skúšky: Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Región SKSI: Banská Bystrica
Popis skúšky:

Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci/ stavebný dozor (SV/SD) podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov je potrebná na získanie oprávnenia na výkon vybraných činností spadajúcich pod vedenie uskutočňovania stavieb v súlade so stavebným zákonom.

 

Na skúške uchádzač preukazuje svoje teoretické vedomosti, praktické skúsenosti, tvorivé schopnosti a znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem potrebných na výkon činnosti stavbyvedúci alebo stavebný dozor.
Skúška odbornej spôsobilosti pozostáva z písomnej časti (písomný test) a ústnej časti (verejnej rozpravy). Skúška sa koná v štátnom jazyku, verejnú rozpravu možno uskutočniť aj v českom jazyku. 

 

Všetky podrobnejšie informácie, podmienky a tlačivá ku skúškam nájdete nižšie v Doplňujúcich informáciách, v časti Povinné prílohy a na našej webovej stránke.

 

Upozornenie:

V prípade neúplného alebo nepravdivého vyplnenia online prihlášky a požadovaných príloh (t.zn. ak nebudú po obsahovej a formálnej stránke správne a kompletné), bude uchádzač vyradený zo skúšok na vybraný termín z dôvodu nesplnenia požadovaných podmienok!
 

Prihlášku na seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci/stavebný dozor nájdete na: Odborné podujatia SKSI

 

Podrobnosti konania Miesto konania
Začiatok registrácie: 02.04.2024 Názov: Regionálna kancelária SKSI Banská Bystrica
Koniec registrácie: 30.04.2024 Ulica a č.d.: ul. Kollárova 2
Skúška prebieha od: 29.05.2024 PSČ: 974 01
Skúška prebieha do: 30.05.2024 Mesto: Banská Bystrica
Maximálny počet účastníkov: 30
Aktuálny počet účastníkov: 29
Odborný garant: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Poznámka:
Stav skúšky: Uzatvorené prihlasovanie
Cena skúšky Prílohy
Základná suma:
Znížená suma:
Zľava v %:
Poznámka:
350.00 €    (*)
280.00 €    (**)
0.00 %
* výška úhrady za prvú skúšku pre činnosť SV/SD pre každú kategóriu/podkategóriu
* za opakovanú skúšku (podľa § 21 zákona) pre každú kategóriu/podkategóriu

** výška úhrady za skúšku v prípade rozšírení kategórie/podkategórie už získanej odbornej spôsobilosti SKSI v čase prihlásenia pre nečlena

Výšku všetkých poplatkov nájdete na:
https://www.sksi.sk/poplatky
10-1-C - Doklad o dosiahnutom vzdelaní - diplom + vysvedčenie o štátnej záv. skúške / maturitné vysvedčenie (úradne overená kópia)
10-2-A - Register trestov nie starší ako 3 mesiace (originál)
22-1-A - Katalóg prác (originál)
22-2-D - Záznamník odbornej praxe a zoznam stavieb SV/SD (na tlačive SKSI) - platné od r. 2024
22-3-A - Potvrdenie odbornej praxe SV/SD zamestnávateľ/živnosť (originál) - platné od r. 2024
22-5-D - Čestné vyhlásenie OSO pre SV/SD (na tlačive SKSI) - platné od r. 2024
22-9-D - Žiadosť o posúdenie vzdelania pre činnosť SV alebo SD - platné od r. 2021
Dokumenty na stiahnutie
Podmienky
Skúšobný poriadok
Kontakty / informácie
Kontaktná osoba komory: Zuzana Parobeková, 0906/101940, 0901/914578, sksibb@sksi.sk
Doplňujúce informácie:
POSTUP pri prihlásení na skúšku:
1.) vyplniť ON-LINE prihlášku + vložiť PRÍLOHY
- v on-line prihláške si označíte požadované odborné zameranie(a)
- vložíte všetky PRÍLOHY s požadovaným obsahom, naskenované vo
formáte PDF
- vypíšete osobné a fakturačné údaje
- po odoslaní on-line prihlášky Vám systém vygeneruje a na e-mail zašle prihlášku, tú si vytlačte a podpíšte
(v prípade otázok ohľadom príloh, môžete osloviť kontaktnú osobu komory ešte pred samotným prihlásením)

 
2.) doručiť všetky požadované prílohy v TLAČENEJ FORME do RK Banská Bystrica
- t. j. všetky prílohy, ktoré ste vložili pri on-line prihlasovaní + podpísanú prihlášku, doručte osobne, alebo kuriérom do Regionálnej kancelárie RZ SKSI Banská Bystrica, Kollárova 2, 974 01 Banská Bystrica v termíne
najneskôr do 01.05.2024.
V opačnom prípade samotná on-line prihláška na skúšku nebude akceptovaná, uchádzač bude vyradený zo zoznamu prihlásených a bude mu účtovaný storno poplatok vo výške 80 Eur.

 

• Prihláška môže byť ZAMIETNUTÁ z dôvodu nesplnenia zákonných podmienok alebo z formálnych dôvodov, napr. v prípade:

- nedodržania termínu odovzdania originálov dokladov alebo

- odovzdania neúplných a nevyhovujúcich požadovaných príloh z dôvodu nesplnenia podmienok na skúšku alebo

- neuhradenia poplatkov v určenom termíne (preddavková faktúra Vám bude zaslaná e-mailom až po on-line prihlásení)

Zároveň si dovoľujeme upozorniť na administratívno-manipulačný storno poplatok (vo výške 80 Eur), ktorý bude uchádzačovi účtovaný po online prihlásení sa v prípade zamietnutia prihlášky (zo strany SKSI) alebo stornovania prihlášky (zo strany uchádzača) na skúšku z akéhokoľvek dôvodu najneskôr do začiatku písomnej časti skúšky.


Na našej webovej stránke v časti Odborné skúšky - stavbyvedúci/stavebný dozor nájdete okrem všetkých tlačív a príloh ku skúške aj ďalšie užitočné informácie:

- otázky na písomné testy a okruhy tém k ústnej časti skúšky

- inštrukcie k elektronickému testovaniu, ktoré uchádzač absolvuje pri písomných testoch

- výšku poplatkov spojených s procesom skúšok

 

ODPORÚČANIE

Na základe doterajších skúseností sa kapacita naplní už počas prvých dní po spustení online prihlásenia. Preto odporúčame uchádzačom mať už vopred pripravené a naskenované kompletné doklady v pdf formáte a zaslať ich online čo najskôr po spustení prihlásenia.