ࡱ> PROi(;bjbj4D{b{b \\\\\ppppD$p (nI$m $#%- \- \\ "\\ 0hh 0 z&ez&z&\- - ; z& V ": titul, meno apriezvisko, adresa pobytu, telefn, e-mail Adrest: prsluan regionlna kancelria SKSI,(BA, KE), kde chce uchdza absolvovae skaky }IADOSd OPOSDENIE VZDELANIA TECHNICKHO ZAMERANIA Dolu podpsan/ (titul, meno, priezvisko) .................................................................................... tmto ~iadam SKSI oposdenie dosiahnutho vzdelania technickho zamerania k autoriza nej skake pod>a zkona SNR . 138/1992 Zb. o autorizovanch architektoch a autorizovanch stavebnch in~inieroch vplatnom znen pre kategriu (uvete ozna enie pod>a lenenia kategri z2. strany ~iadosti, napr.: A2 (2-1) dopravn stavby ): ...................................................................................................................... Dosiahnut vzdelanie (uvete nzov akoly/fakulty, atudijnho programu/odboru, rok ukon enia atdia): ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ D:~ka odbornej praxe pod vedenm autorizovanej(ch) osoby(osb) zpo~adovanej kategrie: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ V ....................................... dHa ...................... ........................................................ vlastnoru n podpis Prlohy ktejto ~iadosti - doklady odosiahnutom vzdelan a doklady oodbornej praxi: " overen kpia V` diplomu + vysved enie oattnej zvere nej skake + vpis atudijnch predmetov po as celho atdia " HYPERLINK "https://www.sksi.sk/buxus/docs/Strom_webu_pre_dokumenty/Autorizacia_a_odbornne_skusky/ASI/tlacivo_skuskyASI_01_01_2019_Zaznamnik_praxe_Zoznam_projektov.xls" \t "_blank" Zznamnk odbornej praxe a zoznam projektov (tla ivo SKSI) Pozn. posdenie vzdelania je spoplatnen pod>a aktulneho HYPERLINK "https://~> @ B F ͻxdSD2#h#hbUCJOJQJ\^JaJh#5CJOJQJ^JaJ!hQL5@CJOJQJ^JaJ'h8hQL5@CJOJQJ^JaJ h8huCJOJQJ^JaJ h4wh4wCJOJQJ^JaJhgR6CJOJQJ^JaJ#h4wh4w6CJOJQJ^JaJ#h4wh4w>*CJOJQJ^JaJ h8huCJOJQJ^JaJ h8h8CJOJQJ^JaJ h8hbUCJOJQJ^JaJ |~> @ B D F BDF_ $da$gdjgd# $da$gd# $dhxa$gdj $da$gdQLgd4wgdu gdbUgd8$a$gd8$&dPa$gd8 L r D V b J N >@BDFH޻ު{iWE1&h#hbU>*CJOJQJ\^JaJ#h#huCJOJQJ\^JaJ#h#h#5CJOJQJ^JaJ#h#h#5CJOJQJ^JaJhjCJOJQJ^JaJhj6CJOJQJ^JaJ#hjh#6CJOJQJ^JaJ h#h#CJOJQJ^JaJhjCJOJQJ\^JaJ&h#hbU5CJOJQJ\^JaJ#h#hbUCJOJQJ\^JaJh#CJOJQJ\^JaJHnr RSTW_ $&ڶڤڕڕڶڶځmmmڤ&h#hbU>*CJOJQJ\^JaJ&h#h8>*CJOJQJ\^JaJhjCJOJQJ\^JaJ#h#hN CJOJQJ\^JaJ#h#h8CJOJQJ\^JaJ#h#hbUCJOJQJ\^JaJ#h#huCJOJQJ\^JaJ&h#hu>*CJOJQJ\^JaJ&cq #$%&),08DH̽̽ޫޜyޫhW h8h.CJOJQJ^JaJ h8huCJOJQJ^JaJ h8h+_CJOJQJ^JaJ#h8h+_CJOJQJ\^JaJh:CJOJQJ\^JaJ#h8h8CJOJQJ\^JaJhjCJOJQJ\^JaJ#h8hbUCJOJQJ\^JaJh8CJOJQJ\^JaJ#h8huCJOJQJ\^JaJ!0tb2-4-6---../ /`gd#$a$gd#$a$gd#xgd4wgd%0gd8dgd+_dgdj $da$gdj JLrz|>@BͼtatMt=hgR0JCJOJQJ^JaJ'hgRhgR0JCJOJQJ\^JaJ$hgRhgR0JCJOJQJ^JaJ-jhgRhgR0JCJOJQJU^JaJ hgRh8CJOJQJ^JaJh:CJOJQJ^JaJ#h8h85CJOJQJ^JaJ h8h8CJOJQJ^JaJ&h8h85>*CJOJQJ^JaJh:>*CJOJQJ^JaJhbU>*CJOJQJ^JaJBR\bn,,,,,,2-4-6-8-ǵyeTB0#hhhj5CJOJQJ^JaJ#hhh85CJOJQJ^JaJ h8h4wCJOJQJ^JaJ'h4wh4w0J6CJOJQJ^JaJ,jh4w6CJOJQJU^JaJU&jh4w6CJOJQJU^JaJh4w6CJOJQJ^JaJ#h(h4w6CJOJQJ^JaJ hgRh8CJOJQJ^JaJ#hgRh86CJOJQJ^JaJ*hgRhgR0J56CJOJQJ^JaJwww.sksi.sk/buxus/docs/Strom_webu_pre_dokumenty/Novinky/Sadzobnik_poplatkov_SKSI_ASI.pdf" cennka (bez prihlsenia sa na skaku je poplatok 40 EUR) * LENENIE KATEGORIZCIE AUTORIZOVANCH STAVEBNCH IN}INIEROV ( A1 Komplexn architektonick ain~inierske slu~by asvisiace technick poradenstvo pod>a 5 ods. 1a) Pod>a pvodnho lenenia tto kategria zahUHa: 1. Pozemn stavby (budovy) ( A2 Komplexn architektonick ain~inierske slu~by asvisiace technick poradenstvo pod>a 5 ods. 1a) Pod>a pvodnho lenenia tto kategria zahUHa: 2. In~inierske stavby: ( 2.1 Dopravn stavby ( 2.2 Vodohospodrske stavby ( 2.3 Lniov vedenia arozvody (potrubn, telekomunika n, energetick ain lniov stavby) ( 2.4 Komplexn priemyseln stavby ( I1 In~inier pre konatrukcie pozemnch stavieb pod>a 5 ods. 1b) bod 1 Pod>a pvodnho lenenia tto kategria zahUHa: 4. Stavebn konatrukcie ( 4.1 Projektovanie pozemnch stavieb ( 4.3 Stavebn fyzika ( 4.4 Po~iarna ochrana ( I2 In~inier pre konatrukcie in~inierskych stavieb pod>a 5 ods. 1b) bod 2 Pod>a pvodnho lenenia tto kategria zahUHa: 4.2 Projektovanie in~inierskych stavieb ( 4.21 Cesty a letisk ( 4.22 }eleznice a drhy ( 4.23 Mosty ( 4.24 Vodohospodrske stavby ( I3 In~inier pre statiku stavieb pod>a 5 ods. 1b) bod 3 Pod>a pvodnho lenenia tto kategria zahUHa: 3. Statika stavieb (nosn konatrukcie stavieb) ( 3.1 Cel rozsah nosnch konatrukci stavieb (statika adynamika) ( 3.2 Nosn konatrukcie budov ( I4 In~inier pre technick, technologick a energetick vybavenie stavieb pod>a 5 ods. 1b) bod 4 Pod>a pvodnho lenenia tto kategria zahUHa: 5. Technick, technologick aenergetick vybavenie stavieb ( 5.1 Zdravotnotechnick zariadenia a inatalcie ( 5.2 Vykurovacie aklimatiza n zariadenia ( 5.3 Elektrotechnick zariadenia ( 5.4 Tepeln zariadenia ( 5.5 Plynov zariadenia ( 5.6 Vrobn technologick zariadenia 8-----\.... // /"/$////X000000011111R2T223 3j3l333333.404455D5F5v5x555555555666 777777ܺܺܨܨ#hhh#6CJOJQJ^JaJhhCJOJQJ^JaJ& johhh#CJOJQJ^JaJ hhh#CJOJQJ^JaJ#hhh#5CJOJQJ^JaJB //X0000111223j3333d445D5v5555J6$a$gd#`gd#`gd#$a$gdjJ66 777788v990:t:::&;(;$a$gd#`gd# $`a$gd#77777h8j88t9v9x9990:2:t:v:::::$;&;(;ɷɷ۷#hhh#6CJOJQJ^JaJ#hhh#5CJOJQJ^JaJ hhh#CJOJQJ^JaJ& johhh#CJOJQJ^JaJ21h:pj. A!"#$5% KDyK yK https://www.sksi.sk/buxus/docs/Strom_webu_pre_dokumenty/Novinky/Sadzobnik_poplatkov_SKSI_ASI.pdfyX;H,]ą'csh2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@_HmHnHsHtHD`D zNormlnyCJ_HaJmHsHtH @@ #Nadpis 2$@&6>*aJtHFA F Predvolen psmo odsekuZiZ Normlna tabu>ka4 l4a 0k 0 Bez zoznamu TBT u Zkladn text$a$6CJOJQJaJtHH/H uZkladn text Char 6OJQJHH HR Text bublinyCJOJQJ^JaJR/!R HRText bubliny CharCJOJQJ^JaJtH </1< # Nadpis 2 Char 6>*CJRU`AR 4wHypertextov prepojenie >*B*phc^V Q^ 4wPou~itHypertextovPrepojenie >*B*phOr(W`a( gR`Siln5\PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭Vztlnʰno~ׯ?ym:&OzVū~_cvF:|H"̝kĹ"X?%f1 -Y,{"4ז" 8N@jlˋA,xF1a5 W\Zxf[2CpEt/"Io(<ᢋx\N8q(Z\~+ Q\dC#I7S<zڵ+(|_Ғ- ݃pr"zYpB8*ќx ٺ6S&;EUC8eE<1оekj!h&T]#尳m$#g"]ŌVm`#kUAJ6WZOȻ D HB8-7(;! /J6(; h P X XX8@0( B S ? _Hlt91866249 _Hlt91866250 _Hlt90899284 _Hlt90899285 S S @@@@ S S +.=BJKXY #^_TU,- f 7 8 7 8 h i !7:NQkn:;kl&'WXJKz}CDst .1GJ`cB"+11>>` !!8 8 7 8 B"+11>>` !!8 8 7 8 F , *EQ v)6s ]`T[, *P-VQe$.P-VA4P-Vv)6P-VUb8A4!t>Y QqHA4Y QKhP-VKhV]`T[]`T[P-VKhO^iv)6VnP-Vl9q, *21N .%qY&`1h?=bUHRJ#fH.%0)0[Yj_/gjnp4wp=wRv#$i5+_n5$QL0YyCzgR8BV):XhCgt)&Mu@|  @(@,UnknownG.[x Times New Roman5Symbol3. .[x Arial5. .[`)Tahomay. Arial NarrowFranklin Gothic Medium Cond;Wingdings9. . Segoe UIA$BCambria Math"qk'Xg # #!r43qHP ?z!xxO 0Jn `chal, Podhjska 320, }elezni n 53, 941 48SKSIMria Olaakovsk Oh+'0 <H h t 4Jn chal, Podhjska 320, eleznin 53, 941 48SKSINormalMria Olakovsk3Microsoft Office Word@Ik@m@@gh ՜.+,D՜.+,` hp SKSI# 1Jn chal, Podhjska 320, eleznin 53, 941 48 Nzov 8@ _PID_HLINKSAh \ahttps://www.sksi.sk/buxus/docs/Strom_webu_pre_dokumenty/Novinky/Sadzobnik_poplatkov_SKSI_ASI.pdf0#https://www.sksi.sk/buxus/docs/Strom_webu_pre_dokumenty/Autorizacia_a_odbornne_skusky/ASI/tlacivo_skuskyASI_01_01_2019_Zaznamnik_praxe_Zoznam_projektov.xls !"$%&'()*,-./0123456789:;<=>@ABCDEFHIJKLMNQRoot Entry F hhSData #1Table+z&WordDocument4DSummaryInformation(?DocumentSummaryInformation8GCompObj{ F)Dokument programu Microsoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q