ID: 2421042

Skúšky odbornej spôsobilosti na výkon energetickej certifikácie budov

Detaily skúšky
Typ skúšky: EHB
Názov skúšky: Skúšky odbornej spôsobilosti na výkon energetickej certifikácie budov
Región SKSI: Bratislava
Popis skúšky:

Skúška odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov (EHB) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov je potrebná na získanie oprávnenia na výkon energetickej certifikácie budov.
 

Odborná spôsobilosť sa člení podľa miest spotreby energie na odbornú spôsobilosť na tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov, vykurovanie a prípravu teplej vody, vetranie a klimatizáciu, elektroinštaláciu a zabudované osvetlenie budov.

 

Na skúške uchádzač preukazuje svoje vedomosti, praktické skúsenosti, tvorivé schopnosti a znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem potrebných na výkon energetickej certifikácie budov.
 

Všetky podrobnejšie informácie, podmienky a tlačivá ku skúškam nájdete nižšie v Doplňujúcich informáciách, v časti Povinné prílohy a na našej webovej stránke.

 

Prihlásenie na skúšku je možné len formou vyplnenia ON-LINE žiadosti/prihlášky vrátane odoslania všetkých požadovaných príloh (naskenovaných vo formáte PDF).

V prípade viacerých požadovaných kategórií/miest spotreby uchádzač vypĺňa len jednu prihlášku!

 

Upozornenie:

V prípade neúplného alebo nepravdivého vyplnenia online prihlášky a požadovaných príloh (t.zn. ak nebudú po obsahovej a formálnej stránke správne a kompletné), bude uchádzač vyradený zo skúšok na vybraný termín z dôvodu nesplnenia požadovaných podmienok!

Podrobnosti konania Miesto konania
Začiatok registrácie: 20.08.2024 Názov: Regionálna kancelária SKSI Bratislava
Koniec registrácie: 10.09.2024 Ulica a č.d.: Mýtna 29
Skúška prebieha od: 08.10.2024 PSČ: 811 07
Skúška prebieha do: 11.10.2024 Mesto: Bratislava
Maximálny počet účastníkov: 40
Aktuálny počet účastníkov: 0
Odborný garant: prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD.
Poznámka:
Stav skúšky: Čaká na prihlasovanie
Cena skúšky Prílohy
Základná suma:
Znížená suma:
Zľava v %:
Poznámka:
10-1-C - Doklad o dosiahnutom vzdelaní - diplom + vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške (úradne overená kópia)
10-2-A - Register trestov nie starší ako 3 mesiace (originál)
42-1-A - Tri odborné práce z oblasti požadovaného miesta spotreby
42-1-D - Záznamník odbornej praxe a zoznam odborných prác z EHB (na tlačive SKSI)
Dokumenty na stiahnutie
Podmienky
Skúšobný poriadok
Kontakty / informácie
Kontaktná osoba komory: Ing. Ingrid Mokošová, 0906/101920, 0901/914575, sksiba@sksi.sk
Doplňujúce informácie:

PRIHLÁSENIE na skúšku je možné uskutočniť len formou ON-LINE prihlásenia, a to v dvoch krokoch:
1.) vyplniť ON-LINE prihlášku + vložiť VŠETKY PRÍLOHY
- v on-line prihláške si označíte požadovanú odbornosť
- vložíte VŠETKY PRÍLOHY s požadovaným obsahom, naskenované vo formáte PDF
- vypíšete osobné a fakturačné údaje
- po odoslaní on-line prihlášky Vám systém vygeneruje a na e-mail zašle prihlášku, tú si vytlačte a podpíšte
(v prípade otázok ohľadom príloh, môžete osloviť kontaktnú osobu komory ešte pred samotným prihlásením)
- preddavkovú faktúru Vám zašleme e-mailom až po spracovaní Vašej prihlášky na skúšku

 

2.) doručiť všetky požadované prílohy v TLAČENEJ FORME do RK BA
- t. j. VŠETKY PRÍLOHY, ktoré ste vložili pri on-line prihlasovaní + podpísanú prihlášku na skúšku, doručte osobne, alebo kuriérom do
RK SKSI Bratislava (prízemie budovy), Mýtna 29, 811 07 Bratislava v termíne do 10.09.2024!
V opačnom prípade samotná on-line prihláška na skúšku nemôže byť akceptovaná, uchádzač bude vyradený zo zoznamu prihlásených a bude mu účtovaný storno poplatok vo výške 80 Eur.

 

Prihláška môže byť ZAMIETNUTÁ z dôvodu nesplnenia zákonných podmienok alebo z formálnych dôvodov, napr. v prípade:

- nedodržania termínu odovzdania originálov dokladov alebo

- odovzdania neúplných a nevyhovujúcich požadovaných príloh z dôvodu nesplnenia podmienok na skúšku alebo

- neuhradenia poplatkov v určenom termíne (preddavková faktúra Vám bude zaslaná e-mailom až po on-line prihlásení)

Zároveň si dovoľujeme upozorniť na administratívno-manipulačný storno poplatok (vo výške 80 eur), ktorý bude uchádzačovi účtovaný po online prihlásení sa v prípade zamietnutia prihlášky (zo strany SKSI) alebo stornovania prihlášky (zo strany uchádzača) na skúšku z akéhokoľvek dôvodu najneskôr do začiatku písomnej časti skúšky.

 


Na našej webovej stránke v časti Odborné skúšky - energetická hospodárnosť budov nájdete okrem všetkých tlačív a príloh ku skúške aj ďalšie užitočné informácie:

- otázky na písomné testy

- inštrukcie k elektronickému testovaniu, ktoré uchádzač absolvuje pri písomných testoch

- výšku poplatkov spojených s procesom skúšok