ID: 2060931

Seminár k autorizačnej skúške

Detaily podujatia
Typ podujatia: ASI
Názov podujatia: Seminár k autorizačnej skúške
Región SKSI: Košice
Popis podujatia:

Seminár je zameraný na prípravu uchádzačov o autorizačnú skúšku podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.


Účastníci seminára sa oboznámia so základnými požiadavkami na výkon povolania z hľadiska právnych predpisov a technických noriem formou prednášok uznávaných odborníkov so zameraním najmä na vybrané ustanovenia stavebného zákona a súvisiacich vykonávacích predpisov; zákona o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch; autorský zákon; obchodný a občiansky zákonník; zákonník práce; zákon o verejnom obstarávaní; zákon o verejných prácach; zákon o cenách a cenotvorba vo výstavbe; zmluvné vzťahy vo výstavbe; právnu zodpovednosť vo výstavbe; požiadavky na stavby a stavebné výrobky, technické normy; pamiatky a ich obnovu.

Seminár je odporúčaný pre uchádzačov, ktorí chcú v zmysle zákona vykonať autorizačnú skúšku. 


Podrobný program (témy prednášok) seminára vrátane ďalších organizačných pokynov nájdete v samostatnej prílohe. 


Seminár sa uskutoční pri minimálnom počte 20 účastníkov s uhradeným účastníckym poplatkom a v prípade nižšieho počtu účastníkov na základe súhlasu predsedu SKSI.


V prípade písomne ospravedlnenej neúčasti najneskôr 1 deň pred začiatkom konania seminára Vám bude účastnícky poplatok vrátený. Pri neospravedlnenej neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia.

Podrobnosti konania Miesto konania
Začiatok registrácie: 04.08.2020 Názov: Regionálna kancelária SKSI Košice
Koniec registrácie: 08.09.2020 Ulica a č.d.: Južná trieda 93
Podujatie prebieha od: 22.09.2020 PSČ: 040 01
Podujatie prebieha do: 22.09.2020 Mesto: Košice
Maximálny počet účastníkov: 22
Aktuálny počet účastníkov: 22
Odborný garant: Ing. Ján Petržala
Poznámka:
Stav podujatia: Uzatvorené prihlasovanie
Cena podujatia Dokumenty na stiahnutie
Základná suma:
Znížená suma:
Zľava v %:
Poznámka:
150.00
120.00 €    (člen SKSI v čase prihlásenia)
0.00 %
RK SKSI KE 2020_09_22 Pozvánka a program - Seminár k Autorizačnej sk..pdf
Kontakty / informácie
Kontaktná osoba komory: Katarína Litavcová, 0906/101960, sksike@sksi.sk
Doplňujúce informácie:

UPOZORNENIE:

Prihláška na seminár k autorizačnej skúške NIE JE prihláškou na samotnú autorizačnú skúšku!

Podmienkou účasti na autorizačnej skúške je odovzdanie kompletných dokladov v RK SKSI Košice  najneskôr 1 mesiac pred termínom konania skúšky (t. zn. najneskôr do 31. augusta 2020).

 

PRIHLÁSENIE na tento seminár je možné len cez ON-LINE formulár.

Vyplnenú prihlášku si následne vytlačte a Vami podpísaný originál prosíme doručte do príslušnej regionálnej kancelárie SKSI, kde absolvujete seminár.