ID: 2020941

Seminár ku skúškam z oblasti EHB

Detaily podujatia
Typ podujatia: EHB
Názov podujatia: Seminár ku skúškam z oblasti EHB
Región SKSI: Bratislava
Popis podujatia:

Seminár je zameraný na prípravu uchádzačov o skúšky odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, ktorí chcú získať oprávnenie na výkon energetickej certifikácie budov na príslušné miesto spotreby.
 

Účastníci seminára sa oboznámia so základnými požiadavkami na vykonávanie energetickej certifikácie budov z hľadiska právnych predpisov a technických noriem formou prednášok uznávaných odborníkov. 

 

Seminár v trvaní jedného dňa sa koná pre každé miesto spotreby energie zvlášť: 

14.09.2020 - tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov

16.09.2020 - vykurovanie a príprava teplej vody

17.09.2020 - vetranie a klimatizácia

18.09.2020 - elektroinštalácia a zabudované osvetlenie budov


Podrobný program (témy prednášok) seminára vrátane ďalších organizačných pokynov nájdete v samostatnej prílohe.


Seminár sa uskutoční pri minimálnom počte 20 účastníkov s uhradeným účastníckym poplatkom a v prípade nižšieho počtu účastníkov na základe súhlasu predsedu SKSI. 

V prípade písomne ospravedlnenej neúčasti najneskôr 1 deň pred začiatkom konania seminára Vám bude účastnícky poplatok vrátený. Pri neospravedlnenej neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia.

Podrobnosti konania Miesto konania
Začiatok registrácie: 27.07.2020 Názov: Regionálna kancelária SKSI Bratislava
Koniec registrácie: 31.08.2020 Ulica a č.d.: Mýtna 29
Podujatie prebieha od: 14.09.2020 PSČ: 811 07
Podujatie prebieha do: 18.09.2020 Mesto: Bratislava
Maximálny počet účastníkov: 50
Aktuálny počet účastníkov: 0
Odborný garant: prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD.
Poznámka:
Stav podujatia: Čaká na prihlasovanie
Cena podujatia
Základná suma:
Znížená suma:
Zľava v %:
Poznámka:
Kontakty / informácie
Kontaktná osoba komory: Ing. Ingrid Mokošová, 0906/101920, 0901/914575, sksiba@sksi.sk
Doplňujúce informácie:

UPOZORNENIE:

Prihláška na seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon energetickej certifikácie NIE JE prihláškou na samotnú skúšku!

 

PRIHLÁSENIE na tento seminár je možné len cez ON-LINE formulár.

Vyplnenú prihlášku si následne vytlačte a Vami podpísaný originál prosíme doručte do príslušnej regionálnej kancelárie SKSI Bratislava, kde absolvujete seminár.