ID: 2160521

Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor

Detaily podujatia
Typ podujatia: SV/SD
Názov podujatia: Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Región SKSI: Košice
Popis podujatia:

Seminár je zameraný na prípravu uchádzačov o skúšky odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov potrebnej na získanie oprávnenia na vedenie uskutočňovania stavieb podľa stavebného zákona.

 

Seminár sa bude vysielať formou ONLINE pripojenia - aj s pripojením uchádzačov prihlásených do iných regiónov
link na ONLINE pripojenie zašleme všetkým účastníkom najneskôr hodinu pred konaním seminára

 

Účastníci seminára sa oboznámia so základnými požiadavkami na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe z hľadiska právnych predpisov a technických noriem formou prednášok uznávaných odborníkov. Seminár je odporúčaný pre uchádzačov o skúšku odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci alebo stavebný dozor (nie je povinný).

 

Podrobný program (témy prednášok) seminára vrátane ďalších organizačných pokynov nájdete v samostatnej prílohe. 

 

Seminár sa uskutoční pri minimálnom počte 20 účastníkov s uhradeným účastníckym poplatkom a v prípade nižšieho počtu účastníkov na základe súhlasu predsedu SKSI.

V prípade zrušenia prihlášky 5 a menej kalendárnych dní pred seminárom Vám bude účtovaný administratívno-manipulačný poplatok vo výške 55 EUR. Pri neospravedlnenej neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia.

Podrobnosti konania Miesto konania
Začiatok registrácie: 24.03.2021 Názov: Regionálna kancelária SKSI Košice
Koniec registrácie: 28.04.2021 Ulica a č.d.: Južná trieda 93
Podujatie prebieha od: 12.05.2021 PSČ: 040 01
Podujatie prebieha do: 13.05.2021 Mesto: Košice
Maximálny počet účastníkov: 60
Aktuálny počet účastníkov: 52
Odborný garant: Ing. Miroslav Šáriczki
Poznámka: termín konania seminára bude závisieť od aktuálnej situácie, s možnosťou jeho úplného zrušenia a presunu na náhradný termín
Stav podujatia: Uzatvorené prihlasovanie
Cena podujatia Dokumenty na stiahnutie
Základná suma:
Znížená suma:
Zľava v %:
Poznámka:
275.00 €    (*)
220.00 €    (člen SKSI v čase prihlásenia *)
0.00 %
* 55,00 € administratívno-manipulačný poplatok v prípade zrušenia prihlášky 5 a menej kalendárnych dni pred začiatkom seminára
RZ SKSI KE 2021_05_13_12 Pozvánka a program seminára SVSD.pdf
Kontakty / informácie
Kontaktná osoba komory: Katarína Litavcová, 0906/101960, 0901/914579, sksike@sksi.sk
Doplňujúce informácie:

UPOZORNENIE:

Prihláška na seminár ku skúške odbornej spôsobilosti NIE JE prihláškou na samotnú skúšku!

 

Podmienkou účasti na skúške odbornej spôsobilosti je predloženie kompletných dokladov najneskôr 1 mesiac pred termínom konania skúšky

 

Seminár sa bude vysielať formou ONLINE pripojenia - aj s pripojením uchádzačov prihlásených do iných regiónov
link na ONLINE pripojenie zašleme všetkým účastníkom najneskôr hodinu pred konaním seminára

 

PRIHLÁSENIE na tento seminár je možné len cez ON-LINE formulár.

Vyplnenú prihlášku si následne vytlačte a Vami podpísaný originál prosíme doručte do príslušnej regionálnej kancelárie SKSI, kde absolvujete seminár.