ID: 2121231

Seminár k autorizačnej skúške

Detaily podujatia
Typ podujatia: ASI
Názov podujatia: Seminár k autorizačnej skúške
Región SKSI: Bratislava
Popis podujatia:
Seminár je zameraný na prípravu uchádzačov o autorizačnú skúšku podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.


Seminár sa bude vysielať formou ONLINE pripojenia
link na ONLINE pripojenie zašleme všetkým účastníkom najneskôr hodinu pred konaním seminára

Účastníci seminára sa oboznámia so základnými požiadavkami na výkon povolania z hľadiska právnych predpisov a technických noriem formou prednášok uznávaných odborníkov so zameraním najmä na vybrané ustanovenia stavebného zákona a súvisiacich vykonávacích predpisov; zákona o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch; autorský zákon; obchodný a občiansky zákonník; zákonník práce; zákon o verejnom obstarávaní; zákon o verejných prácach; zákon o cenách a cenotvorba vo výstavbe; zmluvné vzťahy vo výstavbe; právnu zodpovednosť vo výstavbe; požiadavky na stavby a stavebné výrobky, technické normy; pamiatky a ich obnovu.

Seminár je odporúčaný pre uchádzačov, ktorí chcú v zmysle zákona vykonať autorizačnú skúšku (nie je povinný). 


Podrobný program (témy prednášok) seminára vrátane ďalších organizačných pokynov nájdete v samostatnej prílohe. 


Seminár sa uskutoční pri minimálnom počte 20 účastníkov s uhradeným účastníckym poplatkom a v prípade nižšieho počtu účastníkov na základe súhlasu predsedu SKSI.


V prípade zrušenia prihlášky 5 a menej kalendárnych dní pred seminárom Vám bude účtovaný administratívno-manipulačný poplatok vo výške 30 EUR. Pri neospravedlnenej neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia.

Podrobnosti konania Miesto konania
Začiatok registrácie: 03.11.2021 Názov: Regionálna kancelária SKSI Bratislava
Koniec registrácie: 25.11.2021 Ulica a č.d.: Mýtna 29
Podujatie prebieha od: 01.12.2021 PSČ: 811 07
Podujatie prebieha do: 01.12.2021 Mesto: Bratislava
Maximálny počet účastníkov: 60
Aktuálny počet účastníkov: 37
Odborný garant: Ing. Anton Vyskoč
Poznámka:
Stav podujatia: Uzatvorené prihlasovanie
Cena podujatia Dokumenty na stiahnutie
Základná suma:
Znížená suma:
Zľava v %:
Poznámka:
170.00 €    (*)
130.00 €    (člen SKSI v čase prihlásenia)
0.00 %
* 30,00 € administratívno-manipulačný poplatok v prípade zrušenia prihlášky 5 a menej kalendárnych dní pred seminárom
sem_ASI_BA_pozvanka_program_2021-12-01_online2
Kontakty / informácie
Kontaktná osoba komory: Ing. Ingrid Mokošová, 0906/101920, 0901/914575, sksiba@sksi.sk
Doplňujúce informácie:

UPOZORNENIE:

Prihláška na seminár k autorizačnej skúške NIE JE prihláškou na samotnú autorizačnú skúšku!

 

PRIHLÁSENIE na tento seminár je možné len cez ON-LINE formulár.

Vyplnenú prihlášku si následne vytlačte a Vami podpísaný originál prosíme doručte do príslušnej regionálnej kancelárie SKSI, kde absolvujete seminár. 

 seminár sa bude vysielať formou ONLINE pripojenia
link na ONLINE pripojenie zašleme všetkým účastníkom najneskôr hodinu pred konaním seminára