ID: 2251021

Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor

Detaily podujatia
Typ podujatia: SV/SD
Názov podujatia: Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Región SKSI: Žilina
Popis podujatia:

Seminár je zameraný na prípravu uchádzačov o skúšky odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov potrebnej na získanie oprávnenia na vedenie uskutočňovania stavieb podľa stavebného zákona.

 

Seminár sa bude vysielať formou ONLINE pripojenia - aj s pripojením uchádzačov prihlásených do iných regiónov (Trnava, Košice)
link na ONLINE pripojenie zašleme všetkým účastníkom najneskôr hodinu pred konaním seminára


Účastníci seminára sa oboznámia so základnými požiadavkami na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe z hľadiska právnych predpisov a technických noriem formou prednášok uznávaných odborníkov. Seminár je odporúčaný pre uchádzačov o skúšku odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci alebo stavebný dozor (nie je povinný).

 

Podrobný program (témy prednášok) seminára vrátane ďalších organizačných pokynov nájdete v samostatnej prílohe. 

 

Seminár sa uskutoční pri minimálnom počte 10 účastníkov s uhradeným účastníckym poplatkom a v prípade nižšieho počtu účastníkov na základe súhlasu predsedu SKSI.

V prípade zrušenia prihlášky 5 a menej kalendárnych dní pred seminárom Vám bude účtovaný administratívno-manipulačný poplatok vo výške 55 EUR. Pri neospravedlnenej neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia.

Podrobnosti konania Miesto konania
Začiatok registrácie: 07.09.2022 Názov: Regionálna kancelária SKSI Žilina
Koniec registrácie: 12.10.2022 Ulica a č.d.: Vysokoškolákov 33B (4. posch. polyfunkčného objektu EUROPALACE)
Podujatie prebieha od: 26.10.2022 PSČ: 010 08
Podujatie prebieha do: 27.10.2022 Mesto: Žilina
Maximálny počet účastníkov: 100
Aktuálny počet účastníkov: 0
Odborný garant: doc. Dr. Ing. Katarína Zgútová
Poznámka:
Stav podujatia: Čaká na prihlasovanie
Cena podujatia
Základná suma:
Znížená suma:
Zľava v %:
Poznámka:
Kontakty / informácie
Kontaktná osoba komory: Katarína Litavcová, 0906/101960, 0901/914579, sksike@sksi.sk
Ing. Katarína Masarovičová, 0906/101930, 0901/914576, sksitt@sksi.sk
Ing. Ľubica Pokorná, 0906/101950, 0918/159384, sksiza@sksi.sk
Doplňujúce informácie:

POZORNENIE:

Prihláška na seminár ku skúške odbornej spôsobilosti NIE JE prihláškou na samotnú skúšku!

 

Seminár sa bude vysielať formou ONLINE pripojenia
link na ONLINE pripojenie zašleme všetkým účastníkom najneskôr hodinu pred konaním seminára

 

PRIHLÁSENIE na tento seminár je možné len cez ON-LINE formulár.

Vyplnenú prihlášku si následne vytlačte a Vami podpísaný originál prosíme doručte do príslušnej regionálnej kancelárie SKSI, kde absolvujete seminár.