ID: 2260521

Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor

Detaily podujatia
Typ podujatia: SV/SD
Názov podujatia: Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Región SKSI: Košice
Popis podujatia:

Seminár je zameraný na prípravu uchádzačov o skúšky odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov potrebnej na získanie oprávnenia na vedenie uskutočňovania stavieb podľa stavebného zákona.

 

Seminár sa bude vysielať formou ONLINE pripojenia - aj s pripojením uchádzačov prihlásených z iných regiónov (Žilina)
link na ONLINE pripojenie zašleme všetkým účastníkom najneskôr hodinu pred konaním seminára

 

Účastníci seminára sa oboznámia so základnými požiadavkami na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe z hľadiska právnych predpisov a technických noriem formou prednášok uznávaných odborníkov. Seminár je odporúčaný pre uchádzačov o skúšku odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci alebo stavebný dozor (nie je povinný).

 

Podrobný program (témy prednášok) seminára vrátane ďalších organizačných pokynov nájdete v samostatnej prílohe. 

 

Seminár sa uskutoční pri minimálnom počte 20 účastníkov s uhradeným účastníckym poplatkom a v prípade nižšieho počtu účastníkov na základe súhlasu predsedu SKSI.

V prípade zrušenia prihlášky 5 a menej kalendárnych dní pred seminárom Vám bude účtovaný administratívno-manipulačný poplatok vo výške 55 EUR. Pri neospravedlnenej neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia.

Podrobnosti konania Miesto konania
Začiatok registrácie: 30.03.2022 Názov: Regionálna kancelária SKSI Košice
Koniec registrácie: 27.04.2022 Ulica a č.d.: Južná trieda 93
Podujatie prebieha od: 18.05.2022 PSČ: 040 01
Podujatie prebieha do: 19.05.2022 Mesto: Košice
Maximálny počet účastníkov: 60
Aktuálny počet účastníkov: 0
Odborný garant: Ing. Miroslav Šáriczki
Poznámka:
Stav podujatia: Čaká na prihlasovanie
Cena podujatia Dokumenty na stiahnutie
Základná suma:
Znížená suma:
Zľava v %:
Poznámka:
Pozvánka a program seminára
Kontakty / informácie
Kontaktná osoba komory: Katarína Litavcová, 0906/101960, 0901/914579, sksike@sksi.sk
Ing. Ľubica Pokorná, 0906/101950, 0918/159384, sksiza@sksi.sk
Doplňujúce informácie:

UPOZORNENIE:

Prihláška na seminár ku skúške odbornej spôsobilosti NIE JE prihláškou na samotnú skúšku!

 

PRIHLÁSENIE na tento seminár je možné len cez ON-LINE formulár.

Vyplnenú prihlášku si následne vytlačte a Vami podpísaný originál prosíme doručte do príslušnej regionálnej kancelárie SKSI, kde absolvujete seminár.