ID: 2331121

Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor

Detaily podujatia
Typ podujatia: SV/SD
Názov podujatia: Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Región SKSI: Trnava
Popis podujatia:

Seminár je zameraný na prípravu uchádzačov o skúšky odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov potrebnej na získanie oprávnenia na vedenie uskutočňovania stavieb podľa stavebného zákona.

 

Seminár sa bude vysielať formou ONLINE pripojenia

 link na ONLINE pripojenie zašleme všetkým účastníkom deň pred konaním seminára

 

Účastníci seminára sa oboznámia so základnými požiadavkami na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe - stavbyvedúceho a stavebného dozoru z hľadiska právnych predpisov a technických noriem formou prednášok uznávaných odborníkov so zameraním najmä na: vybrané ustanovenia stavebného zákona a súvisiacich vykonávacích predpisov; obchodný a občiansky zákonník; zákonník práce; živnostenský zákon; zákon o cenách a cenotvorbu vo výstavbe; zmluvné vzťahy vo výstavbe; právnu zodpovednosť vo výstavbe; základné požiadavky na stavby, implementáciu noriem; pamiatky a ich obnovu; ochranu životného prostredia; stavebno-technologické aspekty vedenia uskutočňovania stavieb; BOZP na stavbe; statické zabezpečenie koštrukcií počas realizácie stavby a výkon činností stavbyvedúceho a stavebného dozoru.

Seminár je odporúčaný pre uchádzačov o skúšku odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci alebo stavebný dozor (nie je povinný).

 

Podrobný program (témy prednášok) seminára vrátane ďalších organizačných pokynov nájdete v samostatnej prílohe. 

 

Seminár sa uskutoční pri minimálnom počte 10 účastníkov s uhradeným účastníckym poplatkom a v prípade nižšieho počtu účastníkov na základe súhlasu predsedu SKSI.


UPOZORNENIE:
V prípade písomne ospravedlnenej neúčasti najneskôr 6 dní pred začiatkom konania seminára, Vám bude účastnícky poplatok vrátený. V prípade zrušenia prihlášky 5 a menej kalendárnych dní, Vám budeme účtovať administratívno-manipulačný poplatok vo výške 55 €
Pri neospravedlnenej neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu poradia prednášok.

Podrobnosti konania Miesto konania
Začiatok registrácie: 26.09.2023 Názov: Regionálna kancelária SKSI Trnava
Koniec registrácie: 31.10.2023 Ulica a č.d.: Hornopotočná 1
Podujatie prebieha od: 14.11.2023 PSČ: 917 01
Podujatie prebieha do: 15.11.2023 Mesto: Trnava
Maximálny počet účastníkov: 40
Aktuálny počet účastníkov: 0
Odborný garant: Ing. Anna Juhos, MBA
Poznámka:
Stav podujatia: Čaká na prihlasovanie
Cena podujatia
Základná suma:
Znížená suma:
Zľava v %:
Poznámka:
Kontakty / informácie
Kontaktná osoba komory: Ing. Katarína Masarovičová, 0906/101930, 0901/914576, sksitt@sksi.sk
Doplňujúce informácie:

UPOZORNENIE:

Prihláška na seminár ku skúške odbornej spôsobilosti NIE JE prihláškou na samotnú skúšku!

 

Seminár sa bude vysielať formou ONLINE pripojenia
 link na ONLINE pripojenie zašleme všetkým účastníkom deň pred konaním seminára

 

PRIHLÁSENIE na tento seminár je možné len cez ON-LINE formulár.

 

Vyplnenú prihlášku si následne vytlačte, podpíšte a naskenovanú zašlite na e-mailovú adresu príslušnej regionálnej kancelárie SKSI, kde absolvujete seminár - sksitt@sksi.sk