ID: 2430321

Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor

Detaily podujatia
Typ podujatia: SV/SD
Názov podujatia: Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Región SKSI: Trnava
Popis podujatia:

Seminár je zameraný na prípravu uchádzačov o skúšky odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov najmä v legislatívnej oblasti súvisiacej s výkonom odborne spôsobilých osôb na vedenie uskutočňovania stavieb podľa stavebného zákona.

 

Seminár sa bude vysielať formou ONLINE pripojenia.
link na ONLINE pripojenie zašleme všetkým účastníkom deň pred konaním seminára

 

Účastníci seminára sa oboznámia so základnými požiadavkami na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe - stavbyvedúceho a stavebného dozoru z hľadiska právnych predpisov a technických noriem formou prednášok uznávaných odborníkov so zameraním najmä na: vybrané ustanovenia stavebného zákona a súvisiacich vykonávacích predpisov; obchodný a občiansky zákonník; zákonník práce; živnostenský zákon; zákon o cenách a cenotvorbu vo výstavbe; zmluvné vzťahy vo výstavbe; právnu zodpovednosť vo výstavbe; základné požiadavky na stavby, implementáciu noriem; pamiatky a ich obnovu; ochranu životného prostredia; stavebno-technologické aspekty vedenia uskutočňovania stavieb; BOZP na stavbe; statické zabezpečenie koštrukcií počas realizácie stavby a výkon činností stavbyvedúceho a stavebného dozoru.

Seminár má odporúčací charakter (nie je povinný) pre uchádzačov o skúšku odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci alebo stavebný dozor.

 

Podrobný program (témy prednášok) seminára vrátane ďalších organizačných pokynov nájdete v samostatnej prílohe. 

 

Seminár sa uskutoční pri minimálnom počte 10 účastníkov s uhradeným účastníckym poplatkom a v prípade nižšieho počtu účastníkov na základe súhlasu predsedu SKSI.


UPOZORNENIE:
V prípade zrušenia prihlášky 5 a menej kalendárnych dní pred podujatím, Vám bude účtovaný administratívno-manipulačný poplatok vo výške 55 €.
Pri neospravedlnenej neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu poradia prednášok.

Podrobnosti konania Miesto konania
Začiatok registrácie: 14.02.2024 Názov: Regionálna kancelária SKSI Trnava
Koniec registrácie: 20.03.2024 Ulica a č.d.: Hornopotočná 1
Podujatie prebieha od: 03.04.2024 PSČ: 917 01
Podujatie prebieha do: 04.04.2024 Mesto: Trnava
Maximálny počet účastníkov: 40
Aktuálny počet účastníkov: 7
Odborný garant: Ing. Anna Juhos, MBA
Poznámka:
Stav podujatia: Prebieha prihlasovanie
Cena podujatia
Základná suma:
Znížená suma:
Zľava v %:
Poznámka:
275.00 €    (nečlen SKSI)
220.00 €    (člen SKSI v čase prihlásenia)
0.00 %
* 55,00 € administratívno-manipulačný poplatok v prípade zrušenia prihlášky 5 a menej kalendárnych dni pred začiatkom seminára
Kontakty / informácie
Kontaktná osoba komory: Ing. Katarína Masarovičová, 0906/101930, 0901/914576, sksitt@sksi.sk
Doplňujúce informácie:

UPOZORNENIE:

Prihláška na seminár ku skúške odbornej spôsobilosti NIE JE prihláškou na samotnú skúšku!
 

Seminár sa bude vysielať formou ONLINE pripojenia
link na ONLINE pripojenie zašleme všetkým účastníkom deň pred konaním seminára


PRIHLÁSENIE na tento seminár je možné len cez ON-LINE formulár.

 

Vyplnenú prihlášku si následne vytlačte, podpíšte a naskenovanú zašlite na e-mailovú adresu príslušnej regionálnej kancelárie SKSI, kde absolvujete seminár - sksitt@sksi.sk