ID: 2450621

Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor

Detaily podujatia
Typ podujatia: SV/SD
Názov podujatia: Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Región SKSI: Žilina
Popis podujatia:

Seminár je zameraný na prípravu uchádzačov o skúšky odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov najmä v legislatívnej oblasti súvisiacej s výkonom odborne spôsobilých osôb na vedenie uskutočňovania stavieb podľa stavebného zákona.

 

Seminár sa uskutoční prezenčnou formou.

 

Účastníci seminára sa oboznámia so základnými požiadavkami na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe - stavbyvedúceho a stavebného dozoru z hľadiska právnych predpisov a technických noriem formou prednášok uznávaných odborníkov so zameraním najmä na: vybrané ustanovenia stavebného zákona a súvisiacich vykonávacích predpisov; obchodný a občiansky zákonník; zákonník práce; živnostenský zákon; zákon o cenách a cenotvorbu vo výstavbe; zmluvné vzťahy vo výstavbe; právnu zodpovednosť vo výstavbe; základné požiadavky na stavby, implementáciu noriem; pamiatky a ich obnovu; ochranu životného prostredia; stavebno-technologické aspekty vedenia uskutočňovania stavieb; BOZP na stavbe; statické zabezpečenie koštrukcií počas realizácie stavby a výkon činností stavbyvedúceho a stavebného dozoru.

Seminár má odporúčací charakter (nie je povinný) pre uchádzačov o skúšku odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci alebo stavebný dozor.

 

Podrobný program (témy prednášok) seminára vrátane ďalších organizačných pokynov nájdete v samostatnej prílohe. 

 

Seminár sa uskutoční pri minimálnom počte 10 účastníkov s uhradeným účastníckym poplatkom a v prípade nižšieho počtu účastníkov na základe súhlasu predsedu SKSI.


UPOZORNENIE:
V prípade zrušenia prihlášky 5 a menej kalendárnych dní pred podujatím, Vám bude účtovaný administratívno-manipulačný poplatok vo výške 55 €.
Pri neospravedlnenej neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu poradia prednášok.

Podrobnosti konania Miesto konania
Začiatok registrácie: 17.04.2024 Názov: Regionálna kancelária SKSI Žilina
Koniec registrácie: 19.05.2024 Ulica a č.d.: Vysokoškolákov 33B (4. posch. polyfunkčného objektu EUROPALACE)
Podujatie prebieha od: 29.05.2024 PSČ: 010 08
Podujatie prebieha do: 30.05.2024 Mesto: Žilina
Maximálny počet účastníkov: 30
Aktuálny počet účastníkov: 21
Odborný garant: doc. Dr. Ing. Katarína Zgútová
Poznámka:
Stav podujatia: Uzatvorené prihlasovanie
Cena podujatia
Základná suma:
Znížená suma:
Zľava v %:
Poznámka:
275.00 €    (nečlen SKSI)
220.00 €    (člen SKSI v čase prihlásenia)
0.00 %
* 55,00 € administratívno-manipulačný poplatok v prípade zrušenia prihlášky 5 a menej kalendárnych dni pred začiatkom seminára
Kontakty / informácie
Kontaktná osoba komory: Bc. Renáta Tavačová, 0906/101950, 0918/159384, sksiza@sksi.sk
Doplňujúce informácie:

UPOZORNENIE:

Prihláška na seminár ku skúške odbornej spôsobilosti NIE JE prihláškou na samotnú skúšku!

 

Seminár sa uskutoční prezenčnou formou.
V prípade ONLINE formy vysielania link na pripojenie zašleme všetkým účastníkom najneskôr hodinu pred konaním seminára

 

PRIHLÁSENIE na tento seminár je možné len cez ON-LINE formulár.

Vyplnenú prihlášku si následne vytlačte a Vami podpísaný originál prosíme doručte do príslušnej regionálnej kancelárie SKSI, kde absolvujete seminár.