ID: 2421041

Seminár ku skúškam z oblasti EHB

Detaily podujatia
Typ podujatia: EHB
Názov podujatia: Seminár ku skúškam z oblasti EHB
Región SKSI: Bratislava
Popis podujatia:

Seminár je zameraný na prípravu uchádzačov o skúšky odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, ktorí chcú získať oprávnenie na výkon energetickej certifikácie budov na príslušné miesto spotreby.


Seminár sa bude vysielať formou ONLINE pripojenia

link na ONLINE pripojenie zašleme všetkým účastníkom najneskôr hodinu pred konaním seminára


Účastníci seminára sa oboznámia so základnými požiadavkami na vykonávanie energetickej certifikácie budov z hľadiska právnych predpisov a technických noriem formou prednášok uznávaných odborníkov. 

 

Seminár v trvaní jedného dňa sa koná pre každé miesto spotreby energie zvlášť: 

01.10.2024 - Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov (1)

02.10.2024 - Vykurovanie a príprava teplej vody (2)

03.10.2024 - Vetranie a klimatizácia (3)

04.10.2024 - Elektroinštalácia a zabudované osvetlenie budov (4)


Podrobný program (témy prednášok) seminára vrátane ďalších organizačných pokynov, zverejníme v samostatnej prílohe po naplnení kapacity seminára.


Pozn. uchádzačom dávame do pozornosti pri svojej legislatívnej príprave v oblasti EHB aj možnosť využitia komorového vzdelávacieho portálu erudio2020: https://vzdelavanie.sksi.sk/erudio2020/vybrane-prednasky-z-oblasti-ehb
pre prihlásenie sa do portálu "erudio2020" kontaktná osoba Mgr. Zuzana Gigac: vzdelavanie@sksi.sk


Seminár sa uskutoční pri minimálnom počte 10 účastníkov na požadované miesto spotreby a s uhradeným účastníckym poplatkom. V prípade nižšieho počtu účastníkov je konanie seminára podmienené súhlasom predsedu SKSI. 

Upozornenie:

V prípade zrušenia prihlášky 5 a menej kalendárnych dní pred seminárom Vám bude účtovaný administratívno-manipulačný poplatok vo výške 36 EUR. Pri neospravedlnenej neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia.

Podrobnosti konania Miesto konania
Začiatok registrácie: 20.08.2024 Názov: Regionálna kancelária SKSI Bratislava
Koniec registrácie: 17.09.2024 Ulica a č.d.: Mýtna 29
Podujatie prebieha od: 01.10.2024 PSČ: 811 07
Podujatie prebieha do: 04.10.2024 Mesto: Bratislava
Maximálny počet účastníkov: 40
Aktuálny počet účastníkov: 0
Odborný garant: prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD.
Poznámka:
Stav podujatia: Čaká na prihlasovanie
Cena podujatia
Základná suma:
Znížená suma:
Zľava v %:
Poznámka:
Kontakty / informácie
Kontaktná osoba komory: Ing. Ingrid Mokošová, 0906/101920, 0901/914575, sksiba@sksi.sk
Doplňujúce informácie:

UPOZORNENIE:

Prihláška na seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon energetickej certifikácie NIE JE prihláškou na samotnú skúšku!

 

Seminár sa bude vysielať formou ONLINE pripojenia

link na ONLINE pripojenie zašleme všetkým účastníkom najneskôr hodinu pred konaním seminára

 

PRIHLÁSENIE na tento seminár je možné len cez ON-LINE formulár.

Vyplnenú prihlášku si následne vytlačte a Vami podpísaný originál prosíme doručte do príslušnej regionálnej kancelárie SKSI Bratislava, kde absolvujete seminár.