ID: 2161222

Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor

Detaily skúšky
Typ skúšky: SV/SD
Názov skúšky: Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Región SKSI: Košice
Popis skúšky:

Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci/ stavebný dozor (SV/SD) podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov je potrebná na získanie oprávnenia na výkon vybraných činností spadajúcich pod vedenie uskutočňovania stavieb v súlade so stavebným zákonom.

 

Na skúške uchádzač preukazuje svoje teoretické vedomosti, praktické skúsenosti, tvorivé schopnosti a znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem potrebných na výkon činnosti stavbyvedúci alebo stavebný dozor.
 

Skúška odbornej spôsobilosti pozostáva z písomnej časti (písomný test) a ústnej časti (verejnej rozpravy). Skúška sa koná v štátnom jazyku, verejnú rozpravu možno uskutočniť aj v českom jazyku. 

 

Všetky podrobnejšie informácie, podmienky a tlačivá ku skúškam nájdete nižšie v Doplňujúcich informáciách, v časti Povinné prílohy a na našej webovej stránke.

 

Prihlásenie na skúšku je možné len formou vyplnenia ON-LINE žiadosti/prihlášky vrátane odoslania všetkých požadovaných príloh (naskenovaných vo formáte PDF).

V prípade viacerých požadovaných kategórií/odborných zameraní uchádzač vypĺňa len jednu prihlášku!

 

Upozornenie:

V prípade neúplného alebo nepravdivého vyplnenia online prihlášky a požadovaných príloh (t.zn. ak nebudú po obsahovej a formálnej stránke správne a kompletné), bude uchádzač vyradený zo skúšok na vybraný termín z dôvodu nesplnenia požadovaných podmienok!

Podrobnosti konania Miesto konania
Začiatok registrácie: 05.10.2021 Názov: Regionálna kancelária SKSI Košice
Koniec registrácie: 29.10.2021 Ulica a č.d.: Južná trieda 93
Skúška prebieha od: 01.12.2021 PSČ: 040 01
Skúška prebieha do: 03.12.2021 Mesto: Košice
Maximálny počet účastníkov: 30
Aktuálny počet účastníkov: 26
Odborný garant: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Poznámka:
Stav skúšky: Uzatvorené prihlasovanie
Cena skúšky Prílohy
Základná suma:
Znížená suma:
Zľava v %:
Poznámka:
350.00 €    (*)
280.00 €    (**)
0.00 %
* výška úhrady za prvú skúšku pre činnosť SV/SD pre každú kategóriu/podkategóriu
* za opakovanú skúšku (podľa § 21 zákona) pre každú kategóriu/podkategóriu

** výška úhrady za skúšku v prípade rozšírení kategórie/podkategórie už získanej odbornej spôsobilosti SKSI v čase prihlásenia pre nečlena

Výšku všetkých poplatkov nájdete na:
https://www.sksi.sk/poplatky
10-1-C - Doklad o dosiahnutom vzdelaní - diplom + vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške (úradne overená kópia)
10-2-A - Register trestov nie starší ako 3 mesiace (originál)
22-1-A - Katalóg prác (originál)
22-2-A - Potvrdenie odbornej praxe SV/SD zamestnávateľ/živnosť (originál) - platné od r. 2021
22-3-D - Žiadosť o posúdenie vzdelania pre činnosť SV alebo SD - platné od roku 2021
22-4-D - Záznamník odbornej praxe a zoznam stavieb SV/SD (na tlačive SKSI) - platné od roku 2021
22-5-D - Čestné vyhlásenie OSO pre SV/SD (na tlačive SKSI) - platné od r. 2021
Dokumenty na stiahnutie
Podmienky ku skúške
Skúšobný poriadok
Kontakty / informácie
Kontaktná osoba komory: Katarína Litavcová, 0906/101960, 0901/914579, sksike@sksi.sk
Doplňujúce informácie:

Podmienkou zaradenia uchádzača na skúšku po on-line prihlásení a odoslaní všetkých požadovaných príloh (naskenovaných vo formáte PDF) je následné doručenie (osobné alebo poštou) podpísaných originálov prihlášky a všetkých požadovaných príloh v tlačenej forme do

Regionálnej kancelárie RZ SKSI Košice, Južná trieda 93, 040 01 Košice (7. poschodie) v termíne najneskôr do 02.11.2021.

 

Upozornenie:

Prihláška môže byť zamietnutá z formálnych dôvodov, napr. v prípade:

- nedodržania termínu odovzdania originálov dokladov alebo

- odovzdania neúplných a nevyhovujúcich požadovaných príloh z dôvodu nesplnenia podmienok na skúšku alebo

- neuhradenia poplatkov v určenom termíne.

Zároveň si dovoľujeme upozorniť na administratívno-manipulačný storno poplatok (vo výške 80 eur), ktorý bude uchádzačovi účtovaný po online prihlásení sa v prípade zamietnutia prihlášky (zo strany SKSI) alebo stornovania prihlášky (zo strany uchádzača) na skúšku z akéhokoľvek dôvodu najneskôr do začiatku písomnej časti skúšky.


Na našej webovej stránke v časti Odborné skúšky - stavbyvedúci/stavebný dozor nájdete ďalšie užitočné informácie ku skúške SV/SD:

- všetky potrebné TLAČIVÁ (prílohy) 

- vrátane otázok na písomné testy a okruhy tém k ústnej časti skúšky

- ako aj inštrukcie k elektronickému testovaniu, ktoré uchádzač absolvuje pri písomných testoch

- a výšku poplatkov spojených s procesom skúšok

 

Upozornenie:

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu uchádzačov na skúšky a časovú náročnosť kontroly materiálov odovzdaných ku skúške odporúčame odovzdať kompletné doklady v čo najskoršom termíne.