ID: 21200951

OSVETLENIE ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ – MOŽNOSTI A PERSPEKTÍVY PRE 21. STOROČIE

Detaily podujatia
Typ podujatia: Iné
Názov podujatia: OSVETLENIE ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ – MOŽNOSTI A PERSPEKTÍVY PRE 21. STOROČIE
Región SKSI: Bratislava
Popis podujatia:

PROGRAM:


09.00 – 09.10 OTVORENIE


09.10 – 10.00 POŽIADAVKY NA MODERNÉ OSVETLENIE ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ
prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.
Úvodná prednáška oboznámi účastníkov seminára s aktuálnymi požiadavkami právnych predpisov
a technických noriem na osvetlenie priestorov v školách a školských zariadeniach, ale i špecifickými
požiadavkami vyplývajúcimi zo zrakových a mimozrakových potrieb užívateľov osvetlenia. Upozorní
na rozdiely v rôznych druhoch školských zariadení (materské, základné, stredné, vysoké, umelecké
školy, centrá voľného času) aj na rozdiely medzi vnímaním osvetleného priestoru a zrakovej úlohy
žiakmi a pedagógmi. Prednáška sa bude zaoberať aj požiadavkami na energetickú hospodárnosť
osvetlenia.


10.00 – 10.50 SÚČASNÝ STAV OSVETLENIA ŠKÔL – VÝCHODISKÁ PRE PRÍPRAVU MODERNIZÁCIE OSVETLENIA
doc. Ing. Peter Janiga, PhD.
V rámci prednášky bude predstavené komplexné hodnotenie súčasného stavu osvetlenia škôl
a školských zariadení na Slovensku, vychádzajúceho zo skúseností s auditovaním a pasportizovaním
veľkého počtu výchovnovzdelávacích budov. Hodnotenie technického stavu bude zahŕňať typológiu
svietidiel použitých na osvetlenie v rôznych časových etapách, nedostatky stavu osvetľovacích sústav
aj parametrov osvetlenia, ktoré sa opierajú o výsledky množstva vykonaných meraní. Uvedené
budú rôzne štatistické prehľady vrátane štruktúry svetelných zdrojov a svietidiel. Samostatne bude
analyzovaná energetická hospodárnosť osvetlenia súčasného stavu aj s potenciálom úspor energie
a energetickej hospodárnosti modernizovaného osvetlenia. V záverečnej časti sa prednáška bude
zaoberať metodikou pasportizácie súčasného stavu osvetľovacích sústav a zberom údajov pre
projekt modernizácie osvetlenia.


10.50 – 11.40 OSVETLENIE ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ V 21. STOROČÍ
Ing. Pavol Góra
Síce už máme rok 2021, ale v mnohých školách sa stretávame s osvetlením z doby našich predkov.
Správny systém osvetlenia školských zariadení v sebe zahŕňa energeticky účinné svietidlo s vysoko
kvalitným svetlom, a taktiež aj efektívny systém riadenia osvetlenia, s autonómnym, respektíve
užívateľsky ľahkým ovládaním. Okrem všeobecného osvetlenia jednotlivých priestorov (učebňa,
administratívne priestory, chodba, toalety, šatňa, telocvičňa) netreba zabúdať ani na zabezpečenie
núdzového osvetlenia, spĺňajúc právne predpisy. V prednáške predstavím možnosti zabezpečenia
umelého svetla na rôznych úrovniach – technických, alebo ekonomických, s praktickými
odporúčaniami pre jednotlivé inštalácie.


11.40 – 12.00 DISKUSIA
 

Podrobnosti konania Miesto konania
Začiatok registrácie: 27.08.2021 Názov: ONLINE
Koniec registrácie: 13.09.2021 Ulica a č.d.:
Podujatie prebieha od: 20.09.2021 PSČ:
Podujatie prebieha do: 20.09.2021 Mesto:
Maximálny počet účastníkov: 250
Aktuálny počet účastníkov: 43
Odborný garant: prof. Ing. Dionýz Gašparovský
Poznámka: Účastnícky poplatok pre členov SKSI a SEZ-KES je 15,-€ / osoba.
Základný účastnícky poplatok 150,- € / osoba.
Zvýhodnené vstupné si člen môže uplatniť, ak má uhradené členské na rok 2021.
Stav podujatia: Uzatvorené prihlasovanie
Cena podujatia Dokumenty na stiahnutie
Základná suma:
Znížená suma:
Zľava v %:
Poznámka:
150.00 €    (nečlen SKSI)
15.00 €    (člen SKSI v čase prihlásenia)
0.00 %
Pozvánka
Kontakty / informácie
Kontaktná osoba komory: Mgr. Zuzana Gigac, +421/905419406, gigac@sksi.sk
Mgr. Katarína Hodorová, +421/905667103, hodorova@sksi.sk
Doplňujúce informácie: